Hải Hậu thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

08:44, 27/02/2024

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 phê duyệt theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Cơ sở may của anh Nguyễn Quốc Trị, ở xóm 3, xã Hải Phương tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 50 lao động.
Bài và ảnh: Minh Tân
Cơ sở may của anh Nguyễn Quốc Trị, ở xóm 3, xã Hải Phương tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 50 lao động. 

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Hải Hậu đã kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các chương trình, mục tiêu giảm nghèo. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo trong nhân dân; hướng dẫn sản xuất, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, như: thực hiện cải tạo vườn tạp, trồng rau màu, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm… Hàng năm, các xã, thị trấn đều khảo sát, phân tích thực trạng, nguyên nhân nghèo của hộ nghèo tại địa phương và các lĩnh vực có ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo, đề ra những giải pháp để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giảm nghèo. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các hộ nghèo trên địa bàn là do ốm đau, bệnh nặng, không có sức lao động, thiếu vốn sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất. Bên cạnh đó là sự ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đã tác động đến sinh kế, việc làm nên hộ nghèo, cận nghèo càng khó có khả năng vươn lên.

Trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo của địa phương, đơn vị mình; trong đó xác minh rõ mục tiêu cụ thể và các giải pháp tác động theo từng nhóm nguyên nhân nghèo, về các chiều thiếu hụt để có giải pháp thực hiện khắc phục, như: Xây dựng các mô hình sản xuất, mô hình giảm nghèo có hiệu quả; hỗ trợ phương tiện sản xuất, giống cây trồng và vật nuôi kết hợp với việc tuyên truyền định hướng, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con áp dụng…

Năm 2023, huyện Hải Hậu đã phân bổ nguồn kinh phí 17,246 tỷ đồng cho các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ việc làm bền vững… Theo đó, các ngành, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức 3 hội nghị triển khai Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cho lãnh đạo các xã, thị trấn, cán bộ LĐ-TB và XH và trên 2.200 thành viên Ban xóa đói giảm nghèo của xóm, tổ dân phố, Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các xã, thị trấn. Thực hiện các chuyên đề nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin truyền thông ở cơ sở năm 2023; xây dựng chuyên mục giảm nghèo về thông tin trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Mở 2 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 55 người thuộc hộ nghèo; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB và XH) điều tra thu thập thông tin về người lao động - “Người tìm việc” trên địa bàn huyện và điều tra thu thập thông tin về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp. Các ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: Tạo điều kiện để người nghèo và hộ nghèo tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi; chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo; ưu tiên dạy nghề lao động nông thôn cho người nghèo, cận nghèo trong độ tuổi lao động nhằm giải quyết việc làm, tạo việc làm mới; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở về kỹ năng lập kế hoạch giảm nghèo; theo dõi quản lý và đánh giá các chương trình giảm nghèo; quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; kỹ năng đối thoại với người nghèo và các văn bản, chính sách về công tác giảm nghèo. Qua đó, các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo đến các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các biện pháp giảm nghèo bền vững.

Nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, mỗi năm, các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện đào tạo nghề cho trên 2.000 lao động với các ngành nghề phù hợp nhu cầu, khả năng. Ngoài ra, các làng nghề trong huyện còn tổ chức truyền nghề cho trên 6.000 lao động mỗi năm, trong đó ưu tiên cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Các hộ nghèo, cận nghèo còn được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến 100% các xã, thị trấn, tạo thuận lợi cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Nhiều doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Ngoài ra, hộ nghèo còn được vay vốn ưu đãi để cải tạo nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm…

Với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận vươn lên của nhân dân, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Hải Hậu đã có cuộc sống tốt hơn, từng bước giảm nghèo bền vững. Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của huyện là 1,34%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,13% (giảm 1,15%, trong đó hộ nghèo giảm 0,53%, hộ cận nghèo giảm 0,62% so với cuối năm 2022), đạt kế hoạch. Việc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Phấn đấu đến năm 2025 đạt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo của tỉnh, của huyện đã đề ra như: Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 giảm từ 0,5% trở lên./.

Bài và ảnh: Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com