Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ IX-2024: Khơi dậy sức dân từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” (Kỳ I)

18:18, 19/05/2024

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Đền ơn đáp nghĩa.
Bài và ảnh: Văn Trọng
Đảng bộ xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". 

 

I - Sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo 

 

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương về việc chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 8-8-2022 về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết và ban hành Chương trình phối hợp triển khai, thực hiện công tác dân vận với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp tham mưu cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn của tỉnh, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Bám sát sự chỉ đạo của Ban TVTU, các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” hàng năm và cả giai đoạn 2022-2025. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” kết hợp với các cuộc vận động, các phong trào của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã được các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở với nhiều mô hình, biện pháp thiết thực. Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban TVTU, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; hàng năm ban hành các văn bản về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và kế hoạch phát động phong trào thi đua. Trong đó xác định rõ: Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của mỗi cơ quan, đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản như: xây dựng kế hoạch, báo cáo về lựa chọn mô hình; đăng ký với Ban Dân vận Huyện ủy về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với lĩnh vực, địa phương phụ trách, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo để vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, giáo lý, giáo luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng hành với sự phát triển của đất nước, địa phương. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh phát động gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng chí Hoàng Quang Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định cho biết: Thực hiện kế hoạch của Thành ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp với UBND thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kịp thời phát hiện biểu dương, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở. Phát huy vai trò của nhân dân trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân...

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tỉnh ta là công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đặc biệt chú trọng. Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Giao Thủy, thành phố Nam Định; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dành nhiều thời lượng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hàng năm, trước 15-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy báo cáo kết quả triển khai xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và lựa chọn những mô hình tiêu biểu để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lấy kết quả triển khai xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là một trong những tiêu chí quan trọng làm cơ sở để chấm điểm, đánh giá xếp loại hàng năm đối với Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã có nhiều chuyển biến. Các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để xây dựng các mô hình, điển hình theo hướng bám sát cơ sở bằng các việc làm cụ thể, giải quyết được những vấn đề nhân dân đang quan tâm, những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương; đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện những tiêu chí khó trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, đơn vị. Qua đó, đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của nhân dân./.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Văn Trọng

II - Hiệu quả công tác dân vận

III - Tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo" BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com