Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản 03 xe ô tô của Ngân hàngNo& Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Nam Định

11:12, 22/12/2021

Căn cứ luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt nam thông qua ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lí, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ văn bản 9419/NHNo-QLĐT ngày 26/10/2021 của Tổng Giám đốc Agribank về việc Thanh lý tài sản cố định 

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 21121308/CT-DHA ngày 03/12/2021 của Công ty TNHH tư vấn và định giá DHA;

 - Căn cứ Quyết định số 20/NHNo-NHNo ngày 06/12/2021 của Giám đốc Agribank Nam Định  về việc duyệt giá khởi điểm bán đấu giá. 

Agribank chi nhánh Nam Định thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản:

- Ngân hàng No& Phát triển nông thônViệt Nam- chi nhánh Nam Định (Agribank chi nhánh Nam Định)

- Địa chỉ: Số 315Đường Trần Hưng Đạo – P Bà Triệu – Tp Nam Định.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 02 ô tô chuyên dùng  Misubishi Pajero và 01 xe 07 chỗ Misubishi Grandis, mức giá khởi điểm bán đấu giá (giá đã bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí khác) như sau:

- 01 ô tô chuyên dùng  Misubishi Pajero biến kiểm soát 18N-1738, năm sản xuất 2004: 45.000.000 đồng (Bốn mươi năm triệu đồng).

- 01 ô tô chuyên dùng  Misubishi Pajero biến kiểm soát 18N-1713, năm sản xuất 2004: 45.000.000 đồng (Bốn mươi năm triệu đồng).

- 01 ô tô 07 chỗ  Misubishi Grandis biến kiểm soát 18N-007-35, năm sản xuất 2006: 163.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, cụ thể như sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá TS;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá TS;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được Bộ tư pháp công bố.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức phiên đấu giá:

4.1 Thời gian:

Hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. (Từ ngày 06/12/2021 đến 17h ngày 10/12/2021).

4.2 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Phòng Tổng hợp - Agribank chi nhánh Nam Định – Địa chỉ 315 Đường Trần Hưng Đạo – P Bà Triệu – Tp Nam Định.

4.3 Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá tài sản;

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong đó đáp ứng đủ tiêu chí: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Có tối thiểu 04 đấu giá viên đang hành nghề tại tổ chức đấu giá tài sản và đã được đóng bảo  hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đầy đủ (cung cấp bản sao thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp); Tổ chức đấu giá tài sản có tối thiểu 03 Chi nhánh tại các tỉnh thành khác trên cả nước (Cung cấp bản sao giấy đăng ký kinh doanh/hoạt đổng để chứng minh).

- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;

- Bảng chào phí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Agribank chi nhánh Nam Định thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Agribank chi nhánh Nam Định xem xét lựa chọn thực hiện.

GIÁM ĐỐC 
Phạm Văn HướngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com