Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Trực Ninh năm 2021

02:12, 22/12/2021

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định;

Thực hiện Văn bản số 1061/UBND-VB8 ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy mầm non của huyện Trực Ninh;

UBND huyện Trực Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: Sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non);

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu.

III. KÊ KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC, THỜI HẠN NỘP, TIẾP NHẬN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

c) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Trực Ninh sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của UBND huyện Trực Ninh;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua trang thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn.

b) Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 22/12/2021 đến 17 giờ ngày 09/02/2022 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: từ ngày 22/12/2021 đến ngày 24/01/2022 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 24/01/2022).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Trực Ninh tại địa chỉ http://trucninh.namdinh.gov.vn: từ ngày 22/12/2021 đến ngày 07/02/2022.

c) Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 22/12/2021 đến 17 giờ ngày 09/02/2022 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (cả 2 hình thức nêu trên): tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Trực Ninh, địa chỉ: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0228.3881.051, 0975.880.177.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển giáo viên mầm non được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

- Hình thức, nội dung xét tuyển: Thực hành thông qua 01 hoạt động học (không có trẻ) với nội dung trong Chương trình giáo dục mẫu giáo quy định tại Văn bản số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non.

- Thời gian thi thực hành tiết dạy (hoạt động học): 30 phút.

- Thang điểm thi thực hành: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm thi thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan quân dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2.

2.4. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2.

2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

- Từ ngày 10/02/2022 đến ngày 14/02/2022: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và lập danh sách, thông báo triệu tập người đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.

- Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 27/02/2022: Tổ chức thi vòng 2 tại trường THCS Đào Sư Tích, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).

4. Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 (đối với người trúng tuyển viên chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc không phải thực hiện chế độ tập sự và đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

VI. PHÍ DỰ TUYỂN

Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng áp dụng quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan. Nếu phần chi còn thiếu, lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Trực Ninh về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Trực Ninh năm 2021. Thông báo này:

- Được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Trực Ninh, trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn; đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: http://baonamdinh.com.vn.

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Trực Ninh năm 2021 còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn, niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu trên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Văn Dương
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com