Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1)

10:11, 03/11/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hanh Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non học công lập; Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Thông báo số 182-TB/TU ngày 02/7/2021 của Thành ủy Nam Định thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về chủ trương tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thành phố Nam Định năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND thành phố Nam Định về việc tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thành phố Nam Định năm 2021;

Thực hiện Văn bản số 839/UBND-VP8 ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy mầm non của thành phố Nam Định;

Thực hiện Văn bản số 2092/SNV-CCVC ngày 05/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phúc đáp Công văn số 1353/UBND-NC của UBND thành phố Nam Định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Trưởn g phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 28/TTr-PNV-PGD&ĐT ngày 06/10/2021 về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1),

Uỷ ban nhân dân thành phố Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1) như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng đợt 1: Tuyển dụng 100 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mâu đính kèm Thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Yêu cầu về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. KÊ KHAI, NỘP, TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

1.1 Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu và theo hướng dẫn kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm Thông báo này.

1.2 Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định huỷ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và không được tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

2.1 Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND thành phố Nam Định;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Nam Định tại địa chỉ: http://thanhpho.namdinh. gov.vn (vào banner Tuyển dụng công chức viên chức).

(Khuyến khích nộp Phiếu đăng kỷ dự tuyển bằng hình thức trực tuyến)

2.2 Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ ngày 19/11/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trừ thứ bảy và chủ nhật).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính: từ ngày 11/10/2021 đến ngày 11/11/2021 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 11/11/2021).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Nam Định tại địa chỉ http: //thanhpho. namdinh.gov.vn từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ ngày 19/11/2021.

2.3 Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ ngày 19/11/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trừ thứ bảy và chủ nhật).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND thành phố Nam Định (Địa chỉ: Số 10 đường Trần Đăng Ninh, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Số điện thoại liên hệ: 0914.973.081 hoặc 0911.152.036).

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1 Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2

- Hình thức, nội dung thi: Thực hành thông qua 01 tiết dạy (hoạt động học, không có học sinh) với nội dung trong Chương trình giáo dục mầm non theo quy định ở độ tuổi 4-5 tuổi.

- Thời gian thực hành: 25 phút (trước khi thi thực hành, người dự tuyển có không quá 60 phút chuấn bị) (có thông báo cụ thể khi tổ chức thực hiện).

- Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1 Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non thành phố Nam Định năm 2021 phải có đủ các điều kiện sau:

a. Có kết quả điểm thi thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b. Có số điểm thi thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển.

2.2 Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.

2.3 Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2;

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2;

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2.

2.4 Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2.

2.5 Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm giáo viên mầm non thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1) không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

- Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 29/11/2021: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1. Lập danh sách và thông báo triệu tập người đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.

- Thời gian thi thực hành vòng 2: dự kiến từ ngày 09/12/2021 đến ngày 12/12/2021.

- Địa điểm thi thực hành vòng 2: tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn thành phố Nam Định (địa chỉ: Số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định).

(lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).

4. Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 (đối với người trúng tuyển viên chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc không phải thực hiện chế độ tập sự và đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

VI. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng áp dụng Thông tư số 228/2016/TT - BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan. Nếu phần chi còn thiếu, lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục của UBND thành phố Nam Định. Thời gian nộp phí dự tuyển sẽ thông báo sau.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1).

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Nam Định tại địa chỉ: http://thanhpho.namdinh. gov.vn); đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ http://baonamdinh.com.vn và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố; Trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Các thông báo khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1) sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Nam Định và niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com