Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non năm 2021

09:08, 24/08/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hanh Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non học công lập; Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 707/UBND-VP8 ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy mầm non của huyện Vụ Bản.

Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên trong các trường mầm non thuộc huyện Vụ Bản năm 2021 như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Yêu cầu về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. KÊ KHAI, NỘP, TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

 1.1. Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu và theo hướng dẫn kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm Thông báo này.

1.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định huỷ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và không được tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

 2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 2.1. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Vụ Bản;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi qua đường bưu chính;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến qua trang thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản tại địa chỉ: http://vuban.namdinh.gov.vn

(Khuyến khích nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến)

2.2. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 25/8/2021 đến 17 giờ ngày 07/10/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi qua đường bưu chính: từ ngày 25/8/2021 đến ngày 27/9/2021 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 27/9/2021).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến qua trang thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản tại địa chỉ http://vuban.namdinh.gov.vn: từ ngày 25/8/2021 đến ngày 05/10/2021.

2.3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 25/8/2021 đến 17 giờ ngày 07/10/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu chính: Tại Trung tâm Giao dịch hành chính "Một cửa" bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Vụ Bản - Tầng 01 Trụ sở UBND huyện Vụ Bản, địa chỉ: thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0982.123.203 hoặc 0815.040.070.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp xin liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo số điện thoại 0982.123.203 hoặc Ban Tổ chức - Nội vụ số điện thoại 0815.040.070. Nếu cần hướng dẫn về việc nộp phiếu theo hình thức trực tuyến, liên hệ đồng chí Ninh Thị Thanh - công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Vụ Bản, số điện thoại 0888.305.268.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo vị trí việc làm tuyển dụng giáo viên mầm non hạng III, thuộc chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, người dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm thi: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non huyện Vụ Bản năm 2021 phải có đủ các điều kiện sau:

 a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm thi phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2;

 b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2;

 c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2.

2.4. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2.

2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non năm 2021 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

3. Thời gian tổ chức xét tuyển

 - Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 18/10/2021: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1. Lập danh sách và thông báo triệu tập người đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.

- Từ ngày 23/10/2021 đến ngày 31/10/2021: Tổ chức thi phỏng vấn vòng 2 (lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).

4. Địa điểm tổ chức thi phỏng vấn vòng 2:        Tại Trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu, địa chỉ Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

  5. Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 (đối với người trúng tuyển viên chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc không phải thực hiện chế độ tập sự và đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

VI. PHÍ  DỰ TUYỂN

Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng áp dụng Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thời gian nộp phí dự tuyển sẽ thông báo sau.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Vụ Bản về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non huyện Vụ Bản năm 2021. Thông báo này:

 - Được niêm yết công khai tại Trung tâm Giao dịch hành chính "Một cửa" bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản, địa chỉ: http://vuban.namdinh.gov.vn; đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ http://bao namdinh.com.vn.

Các Thông báo khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non huyện Vụ Bản năm 2021, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và niêm yết công khai tại các cơ quan đã nêu ở trên./.

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Xung
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com