Nỗ lực cải cách toàn diện nền hành chính công (kỳ 3)

07:09, 21/09/2020

(Tiếp theo và hết)

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận gồm: cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước nhưng sau 10 năm thực hiện chương trình cải cách toàn diện nền hành chính công của tỉnh đã phát sinh một số bất cập cần khắc phục hướng tới nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC) trong tình hình mới.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm giao dịch hành chính
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm giao dịch hành chính "một cửa" huyện Giao Thủy.

Bài 3: Giải pháp tháo gỡ bất cập, cải cách nền hành chính công

Theo UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm, việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 về xây dựng Chính phủ điện tử vẫn tồn tại, phát sinh một số bất cập. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản là một nhiệm vụ tương đối phức tạp, đòi hỏi trình độ, chuyên môn sâu và dành nhiều thời gian để nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản chủ yếu là kiêm nhiệm, do đó công tác tham mưu của một số cơ quan chuyên môn chưa được kịp thời trong việc rà soát để trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các bộ, ngành Trung ương còn chậm ban hành văn bản quy định chi tiết dẫn đến khó khăn trong việc rà soát và ban hành văn bản ở địa phương cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Vẫn còn hồ sơ TTHC do một số cơ quan hành chính cấp tỉnh và UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm bị quá hạn xử lý do hồ sơ phức tạp cần bổ sung nhiều thủ tục hoặc mâu thuẫn trong quy định về thời gian đối với TTHC liên thông giữa nhiều cơ quan. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế. Số lượng sáng kiến và giải pháp mới trong CCHC chưa nhiều; một số giải pháp sáng kiến chưa có khả năng áp dụng trên diện rộng nên chưa tạo được sự đột phá trong công tác cải CCHC của tỉnh...

Theo đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Ðể nâng cao hiệu quả cải cách toàn diện nền hành chính công, bên cạnh phát huy các kết quả tích cực đã đạt được tỉnh xác định thời gian tới các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào yêu cầu CCHC và định hướng nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương trong giai đoạn 2021-2030, đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết phải triển khai thực hiện. Trong đó, để nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, các ngành, các địa phương phải chủ động nâng cao chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NÐ-CP ngày 23-7-2012 và Nghị định số 32/2020/NÐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật.

 Về cải cách TTHC, đẩy mạnh rà soát đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC, giảm chi phí tuân thủ không cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC; Công bố kịp thời các TTHC (trong trường hợp được luật giao), danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ngay sau khi bộ, ngành công bố TTHC; Cập nhật, công khai TTHC kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; niêm yết tại nơi giải quyết TTHC, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giải quyết và giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC; Triển khai kịp thời các quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công.

Về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng kế hoạch biên chế của sở, ngành, UBND huyện, thành phố đến năm 2025 giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% biên chế so với năm 2025; Ðẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Ðề án thực hiện việc sắp xếp các cơ quan hành chính, thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Xây dựng đề án và khẩn trương triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Hoàn thiện cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng Ðề án khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh giai đoạn 2020-2030. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức thi tuyển theo hình thức cạnh tranh đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng; thực hiện việc thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên tại các cơ quan, đơn vị để tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo được đúng người có đủ năng lực, phẩm chất. Tăng cường phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ; phân định rõ trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm.

Ðể hiện đại hóa nền hành chính, tỉnh sẽ Ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 và triển khai các dự án phát triển hạ tầng đáp ứng Khung kiến trúc. Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu bảo đảm đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; duy trì và nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của 18 sở, ngành, 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn. Áp dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng các nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát của các cơ quan Nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của tỉnh; Ðẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Từng bước phát triển đô thị thông minh với mục tiêu chính là hướng tới lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Ðôn đốc các cơ quan hành chính trong tỉnh thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO sang phiên bản 2015 theo đúng lộ trình (hết năm 2020 có 100% cơ quan hành chính chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001: 2015). Mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đến các đơn vị hành chính cấp xã./.

Bài và ảnh: Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com