Dự thảo Báo cáo chính trị có tính tổng kết, khái quát cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn

08:08, 25/08/2020

Thực hiện Công văn số 1016-CV/TU ngày 23-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Hướng dẫn số 112-HD/BTGTU ngày 28-4-2020 hướng dẫn một số nội dung cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến tâm huyết và trách nhiệm.

Về bố cục, các ý kiến đều nhất trí cao với bố cục của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các nội dung quan trọng được đề cập trong Dự thảo Báo cáo chặt chẽ, dung lượng hợp lý, có tính tổng kết, khái quát cao, kết hợp thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, phản ánh khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân để khắc phục.

Về nội dung báo cáo: Việc phân tích bối cảnh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX như Dự thảo Báo cáo chính trị nêu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề Đại hội cơ bản thể hiện được tinh thần, quan điểm, quyết tâm đổi mới của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Về đánh giá các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các ý kiến tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung một số từ sau: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tại mục 2, trang 15 về “Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đổi mới mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao, tạo nhiều chuyển biến tích cực” khi đánh giá về cán bộ nữ trong Ban Thường vụ các đảng bộ trực thuộc tỉnh tại dòng 23, 24 cần bổ sung từ “hầu hết”. Nên sửa lại là: “Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hầu hết Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc tỉnh đều có cán bộ nữ”. Về công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, phần chú thích số 38, trang 19 cần điều chỉnh lại số liệu đạt được của Hội LHPN các cấp trong nhiệm kỳ trong tham gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định nêu gương ở mục 6, trang 20, cần tổng kết, đánh giá sâu việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết vê công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đảng viên, vai trò người đứng đầu gắn với các hoạt động cụ thể, kết quả điển hình, nhất là việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo và đảng viên.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các khâu trọng tâm đột phá của 5 năm (2020-2025), mục tiêu tổng quát trong báo cáo đã đảm bảo tính bao quát và khả thi. Số lượng và nội dung các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường trong Dự thảo Báo cáo chính trị là phù hợp. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Dự thảo Báo cáo chính trị xác định đã đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và mục tiêu phát triển của tỉnh./.

Nguyễn Thị Hà
(TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com