Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

08:03, 31/03/2020

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính các cấp.

Cán bộ huyện Nam Trực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa”.
Cán bộ huyện Nam Trực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa”.

Giải pháp trước tiên nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. UBND tỉnh tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ và xác định thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, cả 17 sở, cơ quan ngang sở đã được rà soát đánh giá và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy, đảm bảo không còn tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành. Việc tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm để trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện; quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021, đảm bảo giảm 10% biên chế công chức trong tỉnh. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, số lượng biên chế của Trung ương giao và đã được HĐND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, đã thực hiện giảm 228 biên chế công chức (đạt 6,74%), giảm 1.483 biên chế sự nghiệp (đạt 5,31% so với năm 2015). Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan Nhà nước, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”. Các sở, ngành cấp tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành công vụ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thực hiện nghiêm kỷ cương và kỷ luật hành chính; thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao đúng thẩm quyền; không bỏ sót, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm được phân công. Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm. Phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động phục vụ nhân dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tỉnh còn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, tập trung vào đào tạo trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng các kỹ năng thực hành công vụ, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp... Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 1.308 người được đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 165 đào tạo sau đại học, 925 đại học và 218 cao đẳng; 2.351 người được đào tạo về lý luận chính trị, trong đó cử nhân và cao cấp lý luận chính trị là 471 người, trung cấp lý luận chính trị 1.880 người; 1.473 người được bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước, trong đó, chuyên viên cao cấp là 35 người, chuyên viên chính là 175 người và chuyên viên là 1.263 người; mở 47 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cho tổng số 6.336 đại biểu; cử 29.610 lượt cán bộ, công chức, viên chức học các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. Mặt khác, tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ủy chủ động tạo nguồn cán bộ, chú trọng xây dựng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thu hút các chuyên gia, cán bộ có trình độ cao trên các lĩnh vực về tỉnh, đặc biệt là thu hút các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc về địa phương công tác. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com