Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

08:05, 03/05/2019

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND, triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, diễn ra từ 1-5 đến 31-5-2019 với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực hướng tới người sử dụng lao động và người lao động.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn May DAE YANG Nghĩa Hưng thực hiện tốt các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn May DAE YANG Nghĩa Hưng thực hiện tốt các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về pháp luật, chính sách an toàn vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động; thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; nâng cao kỹ năng quan sát, nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao động và người sử dụng lao động để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. UBND tỉnh đã kiện toàn Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tổ chức các hoạt động. Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động; quản lý, giảm thiểu các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các ngành chức năng, các địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức các hoạt động truyền thông về Luật An toàn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; chủ đề của Tháng hành động; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và khẩu hiệu hành động; các điển hình tiên tiến trong công tác an toàn vệ sinh lao động… trên các phương tiện thông tin đại chúng; chăng treo khẩu hiệu băng rôn, pa-nô, áp phích, tuyên truyền bằng tài liệu, tờ rơi. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bảng tin của cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp; tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về vệ sinh lao động, an toàn lao động. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn, tư vấn cho đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể đôn đốc các địa phương xây dựng Kế hoạch Tháng hành động; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, đơn vị tự đánh giá tình hình, kết quả của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị trong thực hiện các quy định về thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; làm rõ những hạn chế, khó khăn; trên cơ sở đó xác định các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực thi pháp luật, chính sách của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của các địa phương, doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát văn bản của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã ban hành về nội quy, quy trình, quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, tổ chức thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; đặc biệt chú trọng đối với các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các quy định về bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động như: khám sức khỏe cho người lao động; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động cho người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động, đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe theo quy định. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai rà soát, xác định, thống kê các máy móc, thiết bị, vật tư, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo danh mục quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bên cạnh việc cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường an toàn vệ sinh lao động, trên cơ sở tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức các hoạt động: Mít tinh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019; tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn vệ sinh lao động, hội thi an toàn vệ sinh lao động, giao lưu văn nghệ có nội dung tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động… nhằm thúc đẩy sự tham gia của người lao động. Tổ chức hội nghị đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua an toàn vệ sinh lao động, phong trào xanh - sạch - đẹp, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động và các phong trào thi đua. Tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Tổ chức các đoàn của địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thăm hỏi, động viên các cá nhân và gia đình có người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Qua đó, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, tạo sự chuyển biến tích cực làm giảm các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, bảo đảm an toàn, sức khoẻ cho người lao động. Trong Tháng hành động, tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trọng điểm, có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về việc thực hiện các quy định pháp luật an toàn vệ sinh lao động, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, việc sử dụng, khai báo, đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các ngành chức năng, các huyện, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; kịp thời phát hiện, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khắc phục, xử lý những nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; nghiêm khắc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

 Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019 tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động. Thông qua thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com