Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

07:06, 22/06/2022

(Số 56/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 6 năm 2022)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Long;

Xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Phạm Văn Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Long (do ông Phạm Văn Long chuyển nơi công tác).

Điều 2. Ông Phạm Văn Long thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo Nghị quyết này tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri đơn vị bầu cử số 2 (thành phố Nam Định) và ông Phạm Văn Long.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2022./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc ChỉnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com