Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

07:11, 30/11/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nông thôn mới xã Yên Thắng (Ý Yên).
Nông thôn mới xã Yên Thắng (Ý Yên).

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, từ đầu năm đến nay UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên, Xuân Trường; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT các Huyện ủy: Mỹ Lộc, Nam Trực, Giao Thủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với BCH Đảng bộ xã Giao Long (Giao Thủy) nhiệm kỳ 2010-2015 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách di dân. UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng; triển khai giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan trong triển khai nhiệm vụ của ngành đối với các đồng chí giám đốc, phó giám đốc các sở: Xây dựng, Tư pháp. Đến nay, các đoàn kiểm tra, giám sát đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động kiểm tra, những tháng đầu năm UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên ở huyện Mỹ Lộc với hình thức khiển trách và cảnh cáo về Đảng góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Bám sát sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Hà Duy Tiên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nam Trực cho biết, từ đầu năm đến nay UBKT Huyện ủy tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra đưa các chuyên đề công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh sớm đi vào cuộc sống. UBKT huyện ủy cũng tiến hành giám sát: Ban Tổ chức Huyện ủy về việc ban hành các quy chế hoạt động; Ban Dân vận Huyện ủy về việc lãnh đạo, triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn phòng Huyện ủy về việc ban hành các văn bản và hoạt động quản lý, lưu trữ các văn bản bí mật Nhà nước. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT huyện ủy đã góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đảng bộ huyện; tích cực phòng chống tiêu cực, tham nhũng, chống lãng phí, góp phần vào sự phát triển ổn định của huyện. Năm 2021, hoạt động kiểm tra chủ yếu của UBKT Thành ủy Nam Định là tập trung đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống; giám sát các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Ở Giao Thủy, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU và Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TU, Quyết định số 218-QĐ/TU của Bộ Chính trị về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn... Từ đầu năm đến nay cấp ủy cấp huyện và cơ sở trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 384 tổ chức đảng, 498 đảng viên; giám sát đối với 355 tổ chức đảng, 335 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, kịp thời động viên, khích lệ các tổ chức đảng, đảng viên phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 280 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng; đồng thời thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi bộ Trường Tiểu học Nam Lợi (Nam Trực); cảnh cáo đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Lộc... Cùng với cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 25 đảng viên; kết luận 5 tổ chức đảng, 23 đảng viên có vi phạm; trong đó 1 tổ chức đảng, 8 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã kiểm tra 293 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng của 189 tổ chức đảng cấp dưới. Trên cơ sở kết luận kiểm tra, hầu hết các tổ chức đảng đều thực hiện tốt nội dung kiểm tra; bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục kỷ luật Đảng; hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung vi phạm. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 255 tổ chức đảng, 59 đảng viên về các nội dung chủ yếu là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác tổ chức cán bộ. Đối với đảng viên, chú trọng giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gìn giữ phẩm chất, đạo đức, lối sống, những điều cán bộ, đảng viên và công chức không được làm. Những tháng đầu năm, UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi Đảng; tiến hành giải quyết tố cáo đối với 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Qua giải quyết, kết luận việc tố cáo các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản là đúng, đã kịp thời xem xét, xử lý những vi phạm theo đúng quy định của Đảng...

Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18-6-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025, từ nay đến cuối năm, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động trong Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp./. 

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com