Đảng viên có đạo ở Xuân Trường: Thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực (kỳ 2)

08:04, 26/04/2021

(Tiếp theo và hết)

Huyện Xuân Trường có trên 19 vạn dân, trong đó trên 30% là đồng bào theo đạo Công giáo. Trên địa bàn huyện có Tòa Giám mục Bùi Chu, 23 nhà thờ xứ, 50 nhà thờ họ lẻ, 5 dòng tu nữ. Thời gian qua, các cấp uỷ Đảng trong huyện đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tôn giáo, các công tác Đảng ở vùng đồng bào có đạo được triển khai chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, nguyên tắc, hiệu quả. Đa số đảng viên có đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”.

Nông thôn mới xã Xuân Ninh.
Nông thôn mới xã Xuân Ninh.

Kỳ II: Giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp quần chúng tín đồ

Xã Xuân Hòa (Xuân Trường) có trên 10 nghìn người, trong đó tỷ lệ đồng bào có đạo chiếm 45%. Ngày 28-9-2020, UBND tỉnh ra Quyết định số 2400/QĐ-UBND công nhận xã Xuân Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Do đặc thù là địa phương có đông đồng bào theo đạo, hàng năm, Đảng ủy xã Xuân Hòa chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch chăm lo, đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên có kinh nghiệm, am hiểu công tác tôn giáo về sinh hoạt tại các chi bộ ở nơi có đông đồng bào theo đạo nhằm tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng và giúp đồng bào chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong phong trào xây dựng NTM, 234 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ trong toàn Đảng bộ luôn gương mẫu; toàn xã huy động được trên 151 tỷ đồng; kinh phí huy động từ cộng đồng dân cư trên 59 tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân đã hiến 39,6ha đất để làm đường giao thông nông thôn và đường nội đồng. Địa phương đã tập trung giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Nhằm phát huy vai trò của đảng viên Công giáo, những năm qua, BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đảng triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đội ngũ cán bộ đảng viên có đạo toàn huyện luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo, các quy định của địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, làm tròn trách nhiệm của một công dân và nêu cao tính tiền phong của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách, được giao.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM, đội ngũ cán bộ, đảng viên Công giáo đã khơi dậy và tranh thủ phát huy tốt vai trò của các linh mục, tu sĩ, các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động bà con lương, giáo đoàn kết chung sức xây dựng NTM. Nhiều cán bộ, đảng viên Công giáo luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, cho giá trị kinh tế cao như các đảng viên: Lê Văn Vịnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hoà; Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xuân Đài; Phạm Thị Nhiệm, Bí thư chi bộ 10, Đảng bộ xã Thọ Nghiệp.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên Công giáo nói riêng, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy ước của địa phương, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết lương giáo, xây dựng làng xóm văn hóa. Đến nay, toàn huyện đã có 90,1% xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 86% gia đình đạt gia đình văn hóa; 18/22 xứ, 34/50 họ đạo đạt xứ, họ đạo tiên tiến, 80% gia đình công giáo gương mẫu; hầu hết giáo họ trên toàn huyện đã có Quỹ khuyến học. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” có sức lan tỏa sâu rộng, được nhân rộng trong cộng đồng. Trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên, hàng năm cán bộ, đảng viên Công giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban hành giáo xứ, chức sắc, chức việc vận động con em trong diện sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Năm 2021, có 73 thanh niên Công giáo trong tổng số 245 thanh niên toàn huyện lên đường nhập ngũ (chiếm 29,7%).

Ở địa bàn cơ sở, các đồng chí đảng viên Công giáo thực sự là nòng cốt tham gia xây dựng tình đoàn kết, gắn bó; làm tốt công tác hòa giải, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân. Vận động nhân dân tham gia đấu tranh với các biểu hiện mê tín dị đoan, các nghi thức tôn giáo không phù hợp, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; đồng thời vận động các vị chức sắc, chức việc phối hợp tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh những biểu hiện lợi dụng tôn giáo chia rẽ đoàn kết, đi ngược chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Tiêu biểu trong phong trào ở cơ sở là các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm 5, xã Xuân Châu; Đào Thế Uyển, Bí thư chi bộ thôn Trung Lễ, xã Xuân Ngọc; Lê Văn Trọng, Bí thư chi bộ xóm 18 xã Xuân Hoà; Mai Thanh Báu, Bí thư chi bộ 28, xã Xuân Ninh; Mai Viết Chi, Bí thư chi bộ 4, xã Xuân Tiến; Nguyễn Đoàn Bính, Bí thư chi bộ 2 xã Xuân Hồng.

Đồng chí Bùi Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo nói chung và phát huy vai trò nêu gương của các đảng viên Công giáo trong công tác vận động đồng bào Công giáo trong thời gian tới, Huyện ủy Xuân Trường tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nâng cao hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội; trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; tạo sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội trong triển khai toàn diện mọi nhiệm vụ, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đảng viên ở cơ sở. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị, lực lượng cốt cán cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chú trọng công tác bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cốt cán phong trào ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thường xuyên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng làng xóm văn hóa, xứ họ đạo tiên tiến - gia đình Công giáo gương mẫu; các cuộc vận động từ thiện nhân đạo; “Kính Chúa, yêu nước”, “Tốt đời, đẹp đạo”… Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Thường xuyên nắm bắt tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở theo thẩm quyền, tạo sự đồng thuận xã hội giữa các chức sắc, chức việc tôn giáo với chính quyền, với tín đồ tôn giáo. Tranh thủ và tạo điều kiện để các chức sắc, chức việc tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com