Nghị quyết Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

06:04, 26/04/2021

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày 1-3-2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc ấn định và công bố số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định giới thiệu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 18 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM.ỦY BAN BẦU CỬ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc Chỉnh

[links()]BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com