Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng

08:03, 30/03/2021

Hoạt động theo mô hình hợp nhất từ ngày 1-6-2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 159 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với tổng số gần 10 nghìn đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ phận tổng hợp (Văn phòng Tỉnh ủy) tập hợp số liệu, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của đơn vị.
Bộ phận tổng hợp (Văn phòng Tỉnh ủy) tập hợp số liệu, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của đơn vị.

Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới; phân công các đồng chí trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong đó, chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Khối xác định cần tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động bằng cách tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; định kỳ biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong giai đoạn 2020-2025, chương trình công tác toàn khóa xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai thực hiện tốt Quy định số 1178-QĐ/TU ngày 12-6-2019 của Tỉnh ủy “Quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; chú trọng thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”... Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tăng cường hoạt động trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sát với thực tiễn, nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời đối thoại, xử lý những phản ánh, ý kiến, kiến nghị của người lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối chú trọng hướng dẫn cấp ủy ở các tổ chức đảng thường xuyên gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; tập trung xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh nâng cao chất lượng cải thiện thủ tục hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xuất phát từ tình hình thực tế, trong nhiệm kỳ này Đảng ủy Khối sẽ ban hành 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; Nghị quyết về lĩnh vực xây dựng văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp. Các nghị quyết mới được ban hành nhằm phát huy ưu điểm, kết quả đạt được từ các năm trước, đồng thời khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Đảng bộ Khối đặt mục tiêu hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 90% trở lên, trong đó “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 15% đến 20%. Phấn đấu bình quân hàng năm, Đảng bộ Khối kết nạp từ 300 đảng viên trở lên...

Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng cơ sở ngày càng được tăng cường. Năm 2020, năm đầu tiên đi vào hoạt động theo mô hình mới, Đảng bộ Khối  các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã kiện toàn 9 cấp ủy mới nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 7 bí thư, 1 phó bí thư, 1 ủy viên ban thường vụ; thẩm định, quyết định kết nạp 368 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 364 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 58 đảng viên; làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho 741 đảng viên; triển khai cấp mới thẻ đảng viên cho 488 đảng viên chính thức, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho 18 đảng viên. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện, trong năm đã xóa tên 5 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 3 trường hợp. Công tác quản lý, giám sát đảng viên trong toàn Khối được chú trọng, nhất là việc quản lý cán bộ, đảng viên hay phải đi công tác xa hoặc công tác ở những vị trí nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, rủi ro. Nhìn chung đảng viên được phân công nhiệm vụ đều gương mẫu, tích cực, sâu sát, nhất là các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 đối với các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo theo Quy định số 1295-QĐ/TU, ngày 25-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Khối; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 31 đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ 121 đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ 7 đơn vị. Ở khối sản xuất, kinh doanh, cấp ủy đảng tích cực phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhằm thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường, bảo đảm an toàn lao động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng giải quyết việc làm, thu nhập, chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước. Vì vậy, trong năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp trực thuộc vẫn tiếp tục ổn định và có bước phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản xuất, cá nhân, nhất là những chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19. So với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp đánh giá tăng 13,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2.2 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.183,7 triệu USD; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may, da, bông, xơ, sợi, các mặt hàng liên quan. Trong những tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên; trong đó đã tiến hành thẩm định, quyết định kết nạp 44 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 57 đảng viên. 

Thời gian tới, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn; thực hiện nghiêm túc kế hoạch về công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thực hiện quyền của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy theo quy định của Trung ương. Giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, điều hành cơ quan, đơn vị, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com