Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

08:03, 05/03/2021

Thời gian qua, Thành ủy Nam Định đã tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Nam Định.
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Nam Định.

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố. Trong đó, xác định rõ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải tiên phong, gương mẫu trong lối sống, có trách nhiệm, năng lực và tác phong chuẩn mực, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân trong đấu tranh chống lại 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy Đảng đều phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Cùng với tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; phân định thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Rà soát bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ. Đồng thời tiến hành nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo” thông qua việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, năng động và sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, làm cho các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Năm 2020, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tiến hành kiểm tra đối với 220 tổ chức Đảng, 76 đảng viên; giám sát 103 tổ chức Đảng, 32 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên vi phạm, trong đó cách chức 1 trường hợp; cảnh cáo 1 trường hợp, khiển trách 27 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với 3 trường hợp đảng viên bằng hình thức khai trừ; quyết định chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 13 đảng viên, trong đó có 8 đảng ủy viên, 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cùng với các giải pháp trên, các cấp ủy của Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động trong việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức. Tham gia các cuộc đối thoại của cấp ủy, chính quyền với nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở những địa phương xảy ra khiếu nại, tố cáo phức tạp, phản ánh, đề nghị các ban, ngành chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền và đề xuất các biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân nhằm ổn định tình hình. Qua đó, đã nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thông qua việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ thành phố đã thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của Đảng bộ thành phố đạt từ 85%-89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75%-80,2%. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành cơ bản chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, tạo tiền đề xây dựng thành phố Nam Định ngày càng văn minh, hiện đại, gắn với xây dựng đô thị thông minh, xứng đáng là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết trong hệ thống chính trị gắn với thực tiễn ở địa phương, đơn vị, sát với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Cấp ủy, chi bộ bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp; đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm trong các cấp ủy, chi bộ và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), trọng tâm là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết, kiểm điểm hàng năm và những vấn đề phức tạp mới phát sinh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) một cách cụ thể, phù hợp, thiết thực; chú trọng kiểm tra, giám xử lý nghiêm minh các đảng viên vi phạm./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com