Huyện ủy Ý Yên lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

07:03, 04/03/2021

Đảng bộ huyện Ý Yên hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 36 đảng bộ và 41 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Huyện ủy Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ.

Nông thôn mới xã Yên Tiến.
Nông thôn mới xã Yên Tiến.

Xác định công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy đảng các cấp của huyện Ý Yên đã thường xuyên lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng TCCSĐ. Việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới trong việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Các đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu học tập nghị quyết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thông tin tình hình thời sự, chủ trương, chính sách… được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã mở 5 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 397 học viên, 18 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.658 quần chúng ưu tú, 14 lớp đảng viên mới cho 1.143 học viên; tổ chức 7 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng cho 917 đồng chí, 62 lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho 7.052 cán bộ các phòng, ban, tổ chức đoàn thể. Trong công tác xây dựng TCCSĐ, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó công tác tổ chức bộ máy được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời thực hiện nghiêm các khâu trong công tác cán bộ; hàng năm thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện Ý Yên đều đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo làm tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan; việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của TCCSĐ và đảng viên được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó bình quân hàng năm có 92,4% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91%. Các cấp ủy và UBKT các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, công tác cán bộ, việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Trong 5 năm (2015-2020), cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 997 tổ chức Đảng và 102 đảng viên, giám sát 880 tổ chức Đảng; UBKT các cấp tiến hành kiểm tra đối với 960 tổ chức Đảng và 61 đảng viên, giám sát 866 tổ chức Đảng; các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã xem xét thi hành kỷ luật 285 đảng viên; xử lý kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách... Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, kịp thời uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, ổn định tình hình địa phương. 

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh của Huyện ủy Ý Yên, các TCCSĐ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương, xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 11,52%; sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 150 nghìn tấn; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm 82,4%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 17,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 0,95%; toàn huyện hiện có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 6 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện đã triển khai có hiệu quả các Dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung ở các xã, thị trấn, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com