Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

06:01, 26/01/2021

Năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU và cấp ủy các cấp trong tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Về nhiệm vụ kiểm tra, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.005 tổ chức đảng và 576 đảng viên; trong đó có 110 cấp ủy viên các cấp. Cụ thể, Ban TVTU thành lập 3 đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng như công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa thường xuyên. Trách nhiệm người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo có nơi còn hạn chế; còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, một số vụ việc còn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm, nhất là lĩnh vực đất đai ở cơ sở. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền ở một số đơn vị về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí có lúc, có nơi còn xem nhẹ; còn lúng túng trong việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập. Nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; còn biểu hiện nể nang, né tránh, chưa đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, địa phương còn chung chung; kế hoạch tu dưỡng của cá nhân ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa sát thực tiễn, thiếu giải pháp thực hiện. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở kiểm tra đối với 1.001 tổ chức đảng và 576 đảng viên. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Ðảng, của cấp uỷ cấp trên; việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tổ chức cán bộ... Ðối với đảng viên, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; việc thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm... Qua kiểm tra, kết luận 51 tổ chức, 1 đảng viên thực hiện chưa tốt, 36 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ rõ.

Trong hoạt động giám sát, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 663 tổ chức đảng và 368 đảng viên. Trong đó, Ban TVTU giám sát 3 tổ chức đảng gồm Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Giao Thủy, Xuân Trường, Ý Yên trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Qua giám sát, các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị của Ðảng. Tuy nhiên, đã phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm như việc xây dựng báo cáo chính trị còn dàn trải, nhiệm vụ, giải pháp đề ra còn chung chung; công tác nhân sự có nơi chưa làm kỹ; công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt; chưa huy động được sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, có nơi còn coi đây là nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng Công an... Ban TVTU đã kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở giám sát 660 tổ chức đảng và 368 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Qua giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát; có 2 đảng ủy và 2 chi ủy, chi bộ chưa thực hiện tốt nội dung giám sát.

Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy và UBKT các cấp đặc biệt quan tâm. Năm 2020, UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó UBKT Tỉnh ủy đang kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc; UBKT các huyện, thành ủy kiểm tra 3 tổ chức đảng, kết luận cả 3 tổ chức đảng đều có vi phạm, trong đó 1 tổ chức đảng có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cụ thể, UBKT Huyện ủy Vụ Bản kiểm tra Ban Thường vụ Ðảng ủy xã Hiển Khánh có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Kế hoạch số 51-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Qua kiểm tra kết luận Ban Thường vụ Ðảng ủy xã Hiển Khánh có vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, đã tham mưu chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có giải pháp kịp thời khắc phục khuyết điểm vi phạm. UBKT Huyện ủy Hải Hậu kiểm tra Ðảng ủy xã Hải Cường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Qua kiểm tra kết luận Ðảng ủy xã Hải Cường có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. UBKT Thành ủy Nam Ðịnh kiểm tra Ðảng ủy phường Trần Tế Xương (khóa IX, khóa X) có dấu hiệu vi phạm trong việc chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị chuyển Ðảng chính thức, làm thẻ cho đảng viên và việc giới thiệu đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới. Qua kiểm tra kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm. Về kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT cấp huyện và UBKT Ðảng ủy cơ sở đã kiểm tra 35 đảng viên gồm 20 đảng ủy viên, 2 chi ủy viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng đất đai; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý; đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, kết luận 31 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải xem xét thi hành kỷ luật 19 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 487 đảng viên; gồm 5 huyện ủy viên, 21 đảng ủy viên, 23 chi ủy viên bằng nhiều hình thức từ khiển trách đến khai trừ Ðảng. Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu vi phạm những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, quản lý sử dụng đất đai, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; trong đó, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chiếm tỷ lệ 74,2%. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo đúng các quy định hiện hành, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com