Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh

07:08, 06/08/2019

(Số: 22/NQ-HĐND ngày 10-7-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2-12-2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung và quy mô đầu tư:

Điều chỉnh, bổ sung thiết kế đường Tôn Thất Tùng và một số hạng mục trong khu đô thị theo đề nghị của UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành tháng 6 năm 2021.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Văn bản số 127/HĐND-TT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn ChungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com