Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020

07:08, 02/08/2019

(Số: 20/NQ-HĐND ngày 10-7-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 với nội dung như sau:

1. Quy mô dự án

- Dự án triển khai đồng bộ trên 2 lĩnh vực chính là đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng hạ tầng đầu tư.

- Dự án được triển khai cho 100% các cơ quan chính quyền 3 cấp tỉnh Nam Định, bao gồm: 229 xã/phường/thị trấn; 10 huyện/thành phố và 18 sở/ban/ngành.

2. Nội dung dự án

2.1. Xây dựng cổng thông tin điện tử 3 cấp tỉnh Nam Định.

- Cổng thông tin điện tử 3 cấp: Sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin; không sử dụng nguồn vốn của dự án để phù hợp với Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.

- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: Đầu tư một số thiết bị trong giai đoạn 2017-2018; không đầu tư tiếp trong giai đoạn 2019-2020, chuyển kinh phí sang đầu tư nội dung khác để đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.2. Xây dựng hệ thống giao dịch hành chính theo cơ chế một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Hệ thống một cửa điện tử: Không đầu tư trong dự án (Hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được đầu tư trong giai đoạn 2017-2018 đã tích hợp đầy đủ các chức năng của Hệ thống một cửa điện tử).

- Hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công: Đã hoàn thành đầu tư trong giai đoạn 2017-2018, tiếp tục sử dụng kinh phí đã được phê duyệt để đào tạo, triển khai cấp xã và hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2019-2020.

- Đầu tư trang thiết bị cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn: Đầu tư trang thiết bị cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; không đầu tư trang thiết bị cho UBND xã, phường, thị trấn để phù hợp với quy định tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.3. Xây dựng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông 3 cấp: Sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, không sử dụng nguồn vốn của dự án.

2.4. Xây dựng Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh: Sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, không sử dụng nguồn vốn của dự án.

2.5. Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung tỉnh Nam Định (LGSP).

2.6. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

2.7. Xây dựng Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tỉnh Nam Định.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 45/HĐND-TT ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức rà soát điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn trung hạn phần nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 để có cơ sở bố trí kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương cho dự án.

Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn ChungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com