Đảng bộ Hải Hậu lãnh đạo xây dựng nông thôn mới "Bền vững và phát triển"

07:05, 02/05/2019

Sau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, huyện Hải Hậu tiếp tục vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Để tiếp nối bài học phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu đã ban hành các nghị quyết, đề án và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020.

Trẻ hóa đội ngũ cấp ủy, trưởng thôn, tổ dân phố

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng đặc biệt của tổ chức cơ sở Đảng, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, Huyện ủy Hải Hậu ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về “Nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020”.

Đồng chí Mai Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy cho biết: Nghị quyết 02 nghiêm túc đánh giá chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số xóm, tổ dân phố còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Trong đó, một số chi bộ chưa xây dựng quy chế làm việc, chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa giữ vững nền nếp chế độ sinh hoạt; thực hiện chưa nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Một số xóm, tổ dân phố nguồn nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo xóm rất khó khăn; có đảng viên trong độ tuổi lao động có uy tín, năng lực nhưng khi được chi bộ phân công nhiệm vụ làm bí thư, trưởng xóm… thì đùn đẩy, thoái thác. Xu hướng tuổi bình quân của cấp uỷ chi bộ và đảng viên ngày càng cao.

Một góc làng quê xã Hải Hòa (Hải Hậu). Ảnh: Viết Dư
Một góc làng quê xã Hải Hòa (Hải Hậu). Ảnh: Viết Dư

Trên cơ sở đó, Nghị quyết 02 đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, trọng điểm về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí hệ thống chính trị chuẩn nông thôn mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng cán bộ; phát triển đảng viên mới; từng bước trẻ hoá, kiện toàn đội ngũ cấp uỷ, cán bộ xóm, tổ dân phố vững mạnh. Cấp uỷ xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo cấp uỷ xóm, tổ dân phố xây dựng quy chế làm việc, hằng năm làm tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch, có kế hoạch tạo nguồn cấp uỷ, trưởng, phó xóm, tổ dân phố và cán bộ các đoàn thể; cử những người có phẩm chất, năng lực ở những địa bàn khó khăn đi đào tạo và ưu tiên bố trí công tác phù hợp. Phân công các đồng chí thường vụ đảng uỷ phụ trách liên xóm, tổ dân phố, các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách trực tiếp, hằng tháng tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để chỉ đạo, nắm chắc tình hình, có biện pháp cụ thể, tích cực cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Với cách làm sáng tạo, tập trung cao, Đảng bộ Hải Hậu đã từng bước trẻ hóa đội ngũ cấp ủy, trưởng xóm, tổ dân phố. Tính đến hết tháng 12-2017 (sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020), toàn huyện có 298/546 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, đạt tỷ lệ 54,57%, trong đó bí thư là 8 đồng chí, phó bí thư là 219 đồng chí; có 419/541 ban công tác Mặt trận do đảng viên làm trưởng ban. Sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tuổi đời bình quân của cấp uỷ chi bộ xóm, tổ dân phố đã được trẻ hóa, cụ thể: Chi uỷ chi bộ là 52,6 tuổi, giảm 0,6 tuổi so với năm 2015; bí thư chi bộ là 56,21 tuổi, giảm 1,42 tuổi so với năm 2015.

Đảng viên là đầu tàu, nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Để triển khai thực hiện chủ trương của Huyện ủy, ở 538 thôn, xóm, tổ dân phố đều thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển do bí thư chi bộ làm trưởng ban; các tiểu ban được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cấp ủy chi bộ, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xóm, tổ dân phố tổ chức triển khai 11 tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển của huyện giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ và nhân dân; đánh giá và chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi, kế hoạch và lộ trình thực hiện để cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết thực hiện. Chi bộ họp thảo luận và ban hành nghị quyết, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung chỉ đạo các nội dung khó như: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; cảnh quan, môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Thời gian qua, toàn huyện đã huy động 106.017 triệu đồng tu sửa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất, kiến thiết đồng ruộng, làm vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây bóng mát trên các tuyến đường… để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Các xóm, tổ dân phố tiếp tục  nâng cấp, mở rộng bề mặt của 359,9km đường giao thông với kinh phí 21.726,9 triệu đồng. Huy động 5.547,3 triệu đồng làm 51,5km rãnh thoát nước trong khu dân cư. Phong trào xây dựng cảnh quan nông thôn “xanh - sạch - đẹp” thông qua việc chỉnh trang khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm, giải tỏa các loại cây tạp trên các tuyến đường trục xã, đường trục xóm, bồi đắp thêm lề đường và chỉ đạo trồng cây bóng mát, trồng hoa theo quy hoạch đã làm tăng nét đẹp của nông thôn. Đến nay, toàn huyện có trên 454km đường hoa, trong đó 68km đường trục xã và 386km đường dong xóm; có 34/35 xã, thị trấn đăng ký với 84 tuyến đường “xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu” do Hội Phụ nữ tự quản. Năm 2018, Hải Hậu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Kinh tế - xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (theo giá so sánh 2010) đạt 7,32%, tăng 0,04% so với kế hoạch; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác ước đạt 120 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 371,14 tỷ đồng, đạt 122,4% dự toán tỉnh giao và bằng 144,7% so với năm 2017. Quý I năm 2019, huyện đã tổ chức thẩm định, công nhận 527/546 xóm, tổ dân phố đạt xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển; thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; ban hành bộ tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố, gia đình nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” huyện Hải Hậu giai đoạn 2019-2023.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020, xây dựng huyện Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”, “đường có điện có hoa, nhà ở có khuôn viên, có vườn kiểu mẫu; sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận”. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương văn hóa, anh hùng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ. Xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, củng cố sự đồng thuận xã hội, tạo động lực tinh thần cho quá trình phát triển của huyện. Xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển để tạo thế ổn định, vững chắc cho sự phát triển chung của huyện./.

Việt Thắng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com