Nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng

08:01, 20/01/2021

Sáng 20-1, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ và cơ quan Đảng ủy Khối theo đúng Quyết định số 1415-QĐ/TU, ngày 24-2-2020 của Tỉnh ủy và Đề án 03-ĐA/TU, ngày 13-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào nền nếp, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao. Trong năm Đảng ủy Khối đã tổ chức mở 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 470 quần chúng; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho 192 đồng chí. Thẩm định, xét và quyết định kết nạp 368 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 364 đảng viên; làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho 741 đảng viên; triển khai cấp mới thẻ Đảng cho 488 đảng viên chính thức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần vào việc nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, doanh nghiệp. Công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của các đoàn thể được phát huy.

Năm 2021, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt  85%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Phát triển từ 1-2 tổ chức cơ sở đảng trở lên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Kết nạp từ 300 đảng viên mới trở lên. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Tập trung lãnh đạo các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII theo hướng rõ việc, hiệu quả. Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận - nội chính và hoạt động của các đoàn thể; tham gia có trách nhiệm các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng về những kết quả mà Đảng bộ Khối nói chung và tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc nói riêng đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh để xây dựng chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề thiết thực, phù hợp và đạt hiệu quả cao. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tự phê bình và phê bình; chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy Đảng, nhất là khi có dấu hiệu vi phạm, mất đoàn kết nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, gắn với thực hiện văn hóa nơi công sở. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com