Hội thảo khoa học "Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam"

08:04, 28/04/2019

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), ngày 26-4, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Ðiện Biên Phủ - giá trị thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban Xây dựng Ðảng của tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tỉnh và một số nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Chiến thắng Ðiện Biên Phủ - giá trị thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam” đã tập trung làm rõ thêm bối cảnh lịch sử của Chiến thắng Ðiện Biên Phủ; nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và Chiến dịch Ðiện Biên Phủ nói riêng. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, sự tương tác giữa các lực lượng trên mặt trận Ðiện Biên Phủ với nhân dân hậu phương trên cả nước… Từ đó làm sáng tỏ thêm một số nội dung: Chiến thắng Ðiện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; Chiến thắng Ðiện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, không chỉ là sự kết thúc thắng lợi của một cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam mà còn là sự kiện khởi đầu cho một cao trào cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh thoát khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân trong lịch sử thế giới. Bài học thực tiễn và sức sáng tạo trong Chiến thắng Ðiện Biên Phủ là sự gắn kết lý luận với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, phân tích, phát hiện, nắm bắt đúng đắn những xu hướng phát triển mới, ứng phó với những biến động nhanh và phức tạp của tình hình thế giới và trong nước. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ còn để lại bài học về tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân toàn diện, toàn dân; về xây dựng hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết cho chiến trường; về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân - nông dân - trí thức. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ mở ra giai đoạn cách mạng mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo góp phần lan tỏa, khẳng định tinh thần bất diệt của Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, là nguồn sức mạnh tiếp sức cho dân tộc ta giành thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com