Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 8)

19:11, 24/01/2024

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu hỏi 13: Việc bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại các đơn vị hành chính mới như thế nào?
Trả lời: Theo Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 12-8-2023 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 thì việc bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện như sau:

1. Việc phân loại, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

2. Bố trí cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã: thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 

3. Bố trí cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức hành chính: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điểm b khoản 7 mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

4. Kể từ ngày UBND tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cho đến khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó. 

5. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính sau sắp xếp phải đảm bảo đúng theo quy định. Trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(Còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com