Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước

14:23, 27/05/2024

Ngày 24-5, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1105 và 1106/QĐ-UBND phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung và danh mục dữ liệu mở (DLM) của cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định.

Theo Quyết định 1105, UBND tỉnh xác định có 91 danh mục CSDL dùng chung trên toàn tỉnh, thuộc 4 lĩnh vực gồm: Con người; doanh nghiệp - tài chính; đô thị và hành chính. Theo Quyết định 1106, danh mục DLM của tỉnh có 205 trường cơ sở thuộc 13 lĩnh vực gồm: Giáo dục, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, lao động, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, tài chính, văn hóa, xã hội, xây dựng, y tế sức khỏe, công nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng chung tỉnh Nam Định và các dữ liệu mặc định, dữ liệu đặc thù đối với các hệ thống thông tin dùng chung đã có để kết nối, tích hợp các CSDL dùng chung của tỉnh về Kho dữ liệu điện tử dùng chung tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống CSDL dùng chung của tỉnh, đảm bảo dữ liệu chia sẻ chính xác, thống nhất, đảm bảo về an toàn an ninh thông tin và các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết nối, chia sẻ, sử dụng các dữ liệu trong danh mục CSDL dùng chung tỉnh và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục khi có thay đổi. Các cơ quan, đơn vị chủ quản CSDL thuộc danh mục CSDL dùng chung tỉnh thực hiện cập nhật và đặc tả chi tiết CSDL đã có của cơ quan, đơn vị mình vào Kho dữ liệu điện tử dùng chung tỉnh; định kỳ hàng năm rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục CSDL dùng chung  thuộc phạm vi quản lý, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh danh mục CSDL dùng chung của tỉnh.

Đối với danh mục DLM của tỉnh, được cung cấp tập trung, thống nhất và thực hiện theo quy định tại Mục 3, Chương II, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ. UBND tỉnh giao Sở TT và TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Cổng DLM tỉnh Nam Định. Thực hiện cập nhật danh mục và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật mới DLM lên Cổng DLM tỉnh; thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác; đảm bảo dữ liệu chia sẻ chính xác, thống nhất; đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin và các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Chủ trì xây dựng và kết nối dữ liệu trong Danh mục DLM của cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định từ Cổng DLM tỉnh với Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ https://data.gov.vn. Tổ chức thu thập, tạo lập và xây dựng các tài liệu đặc tả thông tin chia sẻ dữ liệu; thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp các dữ liệu thuộc Danh mục DLM của cơ quan Nhà nước tỉnh về Cổng DLM. Định kỳ mỗi năm 1 lần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc cập nhật, bổ sung, tình hình kết nối, chia sẻ, sử dụng các dữ liệu trong Danh mục DLM của cơ quan Nhà nước tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị nằm trong diện có nguồn DLM có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin danh mục DLM do đơn vị mình quản lý; định kỳ 6 tháng rà soát, cập nhật, bổ sung DLM thuộc phạm vi quản lý, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh Danh mục DLM của cơ quan Nhà nước./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com