Tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

11:46, 29/02/2024

Hiện nay, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Cuộc thi (diễn ra từ ngày 26-2 đến 17-3-2024) được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, trong chuyên mục Nghị quyết và Cuộc sống trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn/). Đối tượng tham dự gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi gồm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) ban hành ngày 24-11-2023 như: Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 Cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com