Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025

17:25, 18/01/2024

Ngày 18-1-2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 17/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 18-01-2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Tổng biên tập Báo Nam Định; lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tiến độ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Sở Nội vụ, Sở Xây dựng đã đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, đảm bảo đúng Phương án tổng thể của tỉnh đã được Bộ Nội vụ thẩm định, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, ý kiến của cử tri đồng thuận rất cao.

2. Để hoàn thành hồ sơ, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đạt chất lượng, đủ thành phần hồ sơ và đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu:

a) Sở Xây dựng trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị, phê duyệt Đề án phân loại đô thị để đảm bảo thành phần hồ sơ Đề án sắp xếp cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, hoàn thành trước ngày 01/3/2024. Giao đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

b) Sở Tài chính hướng dẫn việc bố trí các nguồn trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản và huy động các nguồn xã hội hóa tại các đơn vị thực hiện sắp xếp; tổng hợp, rà soát việc sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công tại các đơn vị thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 01/02/2024; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát lại để tham mưu trình HĐND tỉnh miễn, giảm phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân khi sắp xếp ĐVHC theo quy định.

c) Các huyện, thành phố hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri, trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đề nghị sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; hoàn thiện hồ sơ, Đề án sắp xếp ĐVHC của đơn vị mình, đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ, chất lượng, đúng phương án; trình UBND tỉnh (qua Sở nội vụ) trước ngày 25/02/2024.

d) Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 3 năm 2024; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong tháng 4 năm 2024. Hoàn thiện hồ sơ, Đề án gửi Bộ Nội vụ trước ngày 30/4/2024.

đ) Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu phương án giải quyết cán bộ dôi dư thuộc khối đảng, đoàn thể theo quy định; đồng thời gửi các văn bản, tài liệu về Sở Nội vụ để hoàn chỉnh hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com