Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy”

18:21, 07/06/2023

Sáng 7-6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy; nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh, tình hình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với sự nghiệp BVTQ, phù hợp với thực tiễn thay đổi nhanh chóng, chúng ta đã bổ sung, phát triển nhận thức, hoàn thiện tư duy lý luận, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, BVTQ, củng cố quốc phòng an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Với vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là thanh bảo kiểm sắc bén và khiên chắn vững chắc của chế độ, lực lượng Công an nhân dân đã có đóng góp rất to lớn trong sự nghiệp BVTQ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của Đảng về BVTQ từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; vai trò của kinh tế, văn hóa… trong sự nghiệp BVTQ. Các đại biểu cũng nêu bật vai trò nòng cốt và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp BVTQ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sự giúp đỡ của nhân dân, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đồng thời tập trung đánh giá, dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và kiến nghị, đề xuất nhiều cách làm hay, giải pháp hữu ích, có tính khả thi cao phục vụ sự nghiệp BVTQ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, làm sâu sắc hơn nhận thức về phương châm BVTQ từ sớm, từ xa. Quá trình tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược BVTQ tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về BVTQ, tầm nhìn này được kiểm nghiệm và phát huy giá trị dẫn đường, góp phần xây dựng đất nước “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay” mà Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, các thế lực thù địch thay đổi chiến lược và phương thức chống phá ta, sử dụng phương thức phi vũ trang là chủ yếu, lợi dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc để can thiệp vào nội bộ nước ta với chiến lược hết sức nguy hiểm “diễn biến hòa bình” kết hợp bạo loạn lật đổ. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng. Đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa là những phương thức để BVTQ từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com