Thành phố Nam Định tích cực tuyên truyền thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

08:20, 29/03/2023

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Nam Định luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị; của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh.

Tân binh thành phố Nam Định lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Tân binh thành phố Nam Định lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định cho biết: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đô thị loại I trực thuộc tỉnh nên các thế lực thù địch luôn lợi dụng thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước bằng các thủ đoạn, tạo các luồng thông tin trái chiều, tạo luồng dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Để chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, gây tổn hại tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Thành ủy Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX và khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách sâu rộng. 

Là lực  nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng của quân đội, nhất là trong đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều kênh như trên hệ thống phát thanh thành phố và phường, xã; Trang thông tin điện tử của thành phố; cung cấp thông tin qua các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; qua tuyên truyền công tác tuyển quân; tập huấn an ninh quốc phòng dành cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị… đã góp phần tạo động lực tinh thần mới thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã ký kết với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, nhiều nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, hoạt động của các thế lực thù địch trên không gian mạng được trao đổi chặt chẽ, không để lộ lọt thông tin, phục vụ tốt cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch. Đồng thời Ban Tuyên giáo Thành uỷ thông qua việc thực hiện Quy định số 238-QĐ/TW khoá XII của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổng hợp nhiều nội dung thông tin dư luận báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Thường trực Thành uỷ, giúp cấp uỷ cơ sở nắm bắt, định hướng, giải quyết và định hướng tư tưởng từ sớm. Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị liên quan như Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Đề cương tuyên truyền lịch sử Đảng bộ thành phố, truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha và quê hương Thành Nam đến đối tượng là học sinh các cấp học, bậc học. Cùng với Trung tâm chính trị thành phố duy trì nền nếp, thường xuyên việc bồi dưỡng quốc phòng an ninh, gắn với tuyên truyền những giá trị lịch sử truyền thống của quê hương, trang bị những giá trị truyền thống yêu nước đến quân nhân trước khi lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thẩm định cuốn lịch sử lực lượng vũ trang thành phố, lịch sử Đảng bộ phường Hạ Long bổ sung giai đoạn 2005-2020; lịch sử Đảng bộ xã Nam Vân giai đoạn 2000-2020; tham mưu ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm xây dựng, hình thành, phát triển thành phố Nam Định (17-10-1921 - 17-10-2021). Qua đó đã góp phần quan trọng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, củng cố và nêu cao ý thức trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Ban Tuyên giáo Thành ủy gắn kết với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 thành Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35), thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên, tổ thư ký; ban hành chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, các kế hoạch công tác hàng năm 2020, 2021, 2022. Đồng thời chủ động, vận dụng sáng tạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ thành lập nhóm cộng tác viên 35; đẩy nhanh, hoàn thành tạo lập trang, nhóm trên không gian mạng để vừa thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền những tấm gương, người tốt, việc tốt; phối hợp chặt chẽ với các ngành thành viên, trang, nhóm của các huyện kịp thời xác minh, báo cáo tài khoản chứa thông tin xấu, độc, đăng tin thất thiệt, sai sự thật, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa.

Công tác quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của thành phố Nam Định thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.                              

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com