Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

11:06, 23/04/2024

Ngày 23-4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 188/UBND-VP7 triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông (GDPT).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Nam Định: Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện GDPT tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/2013/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; Chương trình hành động số 01/2014/CTr-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22-8-2014 của UBND tỉnh và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sau tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GDPT của tỉnh, bảo đảm sự thống nhất với Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổng kết việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở GDPT xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tiếp tục thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 91/2020/KH-UBND của UBND tỉnh; rà soát cơ cấu giáo viên, thực hiện đào tạo, đào tạo lại giáo viên, hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao; tham mưu đề án về liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục và đào tạo lớn trong nước để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên...

Các sở, ngành, các địa phương: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương việc thực hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện./.

Minh ThuậnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com