Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên đia bàn tỉnh Nam Đinh

09:31, 16/12/2022

Số: 109/2022/NQ-HĐND (ngày 9 tháng 12 năm 2022)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XIX,
KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định với tổng số 39 công trình, dự án, tổng diện tích 110,20 ha, gồm: 75,27 ha đất nông nghiệp (trong đó: 64,47 ha đất trồng lúa...); 33,53 ha đất phi nông nghiệp, 1,40 ha đất chưa sử dụng, trong đó:

-    Các công trình, dự án đăng ký mới năm 2023, bao gồm: 30 công trình, dự án với tổng diện tích 70,62 ha, gồm: 39,22 ha đất nông nghiệp (trong đó: 32,55 ha đất trồng lúa...); 30,80 ha đất phi nông nghiệp, 0,60 ha đất chưa sử dụng.

-    Các công trình, dự án đã quá 3 năm kế hoạch chưa thực hiện xong đề nghị chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện, bao gồm: 06 công trình, dự án với diện tích 33,04 ha gồm: 30,13 ha đất nông nghiệp (trong đó: 26,00 ha đất trồng lúa); 2,11 ha đất phi nông nghiệp, 0,80 ha đất chưa sử dụng.

- Các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nay đề nghị điều chỉnh, bao gồm 03 công trình, dự án với diện tích 6,54 ha gồm: 5,92 ha đất nông nghiệp (trong đó 5,92 ha đất trồng lúa); 0,62 ha đất phi nông nghiệp.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)  Nhấn vào đây để xem

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan:

-    Tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo tính thống nhất về số liệu, địa điểm giữa hồ sơ và thực địa của tất cả các công trình, dự án trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

-    Rà soát cụ thể các công trình, dự án đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan; cập nhật vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất và đảm bảo phù hợp với các nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc ChỉnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com