Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Giao Thủy năm 2021

09:08, 05/08/2021

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập; Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 674/UBND-VP8 ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Giao Thủy.

UBND huyện Giao Thủy thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Giao Thủy năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15: 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 01 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành/chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành/chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông.

- Giáo viên dạy môn Vật lý: 01 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành/chuyên ngành Sư phạm Vật lý hoặc ngành/chuyên ngành Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông.

- Giáo viên dạy môn Sinh học: 01 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành/chuyên ngành Sư phạm Sinh học hoặc ngành/chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông.

2. Ngạch Kế toán viên: 01 chỉ tiêu, yêu cầu:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành/chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

III. KÊ KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC, THỜI HẠN NỘP, TIẾP NHẬN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.      

c) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Giao Thủy sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Giao Thủy và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.      

2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của UBND huyện Giao Thủy tại địa chỉ http://giaothuy.namdinh.gov.vn (banner tuyển

dụng công chức, viên chức).

b) Thời hạn nộp, gửi  Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 06/8/2021 đến 17 giờ ngày 20/9/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: từ ngày 06/8/2021 đến ngày 08/9/2021 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 08/9/2021).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua trang thông tin điện tử của UBND huyện Giao Thủy tại địa chỉ http://giaothuy.namdinh.gov.vn (banner tuyển dụng công chức, viên chức): từ ngày 06/8/2021 đến ngày 16/9/2021.

c) Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 06/8/2021 đến 17 giờ ngày 20/9/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (cả 02 hình thức nêu trên): tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của UBND huyện Giao Thủy, địa chỉ: Khu 4B thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0383347366.    

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

1.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2:

a) Đối với vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông hạng III của môn học cần tuyển:

- Hình thức, nội dung thi: Thực hành thông qua 01 tiết dạy (không có học sinh) với nội dung trong chương trình lớp 11 của môn học cần tuyển.

- Thời gian thi thực hành: 45 phút

- Thang điểm thi thực hành: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

b) Đối với vị trí việc làm kế toán viên:

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của từng vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan quân dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi  vòng 2.

2.4. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.

2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

- Từ ngày 23/9/2021 đến ngày 29/9/2021: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và lập danh sách, thông báo triệu tập người đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.

- Từ ngày 09/10/2021 đến ngày 13/10/2021: Tổ chức thi vòng 2 tại Trường THCS Giao Thủy, khu 4A thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).

4. Chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức được bổ nhiệm: Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15, ngạch Kế toán viên - Mã số ngạch: 06.031 (đối với người trúng tuyển viên chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc không phải thực hiện chế độ tập sự và đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đủ tiêu chuẩn của ngạch công chức quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính).

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Phí dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Nếu phần chi còn thiếu, lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục của UBND huyện.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Giao Thủy về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Giao Thủy năm 2021. Thông báo này: được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của UBND huyện Giao Thủy, trụ sở Phòng Nội vụ, Trung tâm GDNN - GDTX huyện và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Giao Thủy tại địa chỉ http://giaothuy.namdinh.gov.vn (banner tuyển dụng công chức, viên chức); được đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ http://baonamdinh.com.vn.

Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Giao Thủy năm 2021 còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Giao Thủy tại địa chỉ http://giaothuy.namdinh.gov.vn(banner tuyển dụng công chức, viên chức), niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Quang HùngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com