Đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05

06:05, 18/05/2020

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Nam Ðịnh đã ban hành kế hoạch thực hiện toàn khóa và hàng năm; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp đề ra. Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nam Ðịnh về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05

Phóng viên: Những năm qua, các cấp uỷ Ðảng từ tỉnh đến cơ sở xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xin đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá khái quát kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05?

Ðồng chí Trần Văn Chung: Việc triển khai và tổ chức hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành triển khai bài bản, kịp thời, nghiêm túc; có sự đổi mới theo hướng tích cực trong việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và các năm; đối tượng học tập chuyên đề ngày càng được triển khai sâu rộng và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện bài bản, nghiêm túc. Hình thức quán triệt thường xuyên đổi mới như: Truyền hình trực tiếp; trực tuyến; truyền thống, qua đó lan tỏa sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản của từng chuyên đề cũng như giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảng uỷ cấp dưới và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng Ðảng, các đảng uỷ trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị được chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở hàng năm đều đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác năm, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc ý nghĩa, cũng như thấy rõ hiệu ứng tác động mạnh mẽ của thực hiện Chỉ thị 05 tới kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào. Từ đó xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu vừa cấp thiết vừa lâu dài, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhiều cấp uỷ chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị kết hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm của những năm trước. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch tu dưỡng cá nhân được đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và ý thức tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. Từ thực tiễn cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị khơi dậy tính sáng tạo của từng cá nhân, từng tổ chức đã khắc phục được tính phong trào, hình thức; các cấp ủy đều có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện, nhất là xác định các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, giải quyết vấn đề bức xúc đột phá của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong nội bộ” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Từ đó, đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Xin đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Ban TVTU đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Ðồng chí Trần Văn Chung: Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác, trong 4 năm qua, Ban TVTU tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ:

Thứ nhất: Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng, sau 4 năm triển khai đã thực hiện được đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản được 225 đầu mối cấp phòng; giảm 218 cấp trưởng, 62 cấp phó phòng; có 26 đơn vị chuyển sang tự chủ kinh phí, tiến hành giải thể 8 đơn vị...

Thứ hai: Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế. Hoàn thành, đưa vào sử dụng tuyến đường bộ mới nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông Ðào; tập trung xây dựng đường dẫn và cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ; giai đoạn I tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 487, 488, 489; Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Nâng cấp hệ thống đê tả, hữu sông Sò; Ðầu tư tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng; Nâng cấp khẩn cấp một số đoạn đê kè xung yếu thuộc tuyến đê biển tỉnh…

Thứ ba: Ðẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để về đích tỉnh nông thôn mới; nâng cao chất lượng các huyện, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 18-10-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận tỉnh Nam Ðịnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch nước tặng Huân chương Ðộc lập hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. So với mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nam Ðịnh về đích nông thôn mới sớm hơn 1,5 năm; trở thành điểm sáng, được Trung ương đánh giá là một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Quá trình xây dựng nông thôn mới, đã huy động được trên 40 nghìn tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 1-2-2019 về tập trung các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2019 nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc triển khai sâu rộng Ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch theo mô hình liên kết chuỗi giá trị.

Thứ tư: Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tích cực, toàn diện. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động, tập hợp, đoàn kết và động viên hội viên, đoàn viên tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Ở khắp các địa phương trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị?

Ðồng chí Trần Văn Chung: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số tổ chức cơ sở Ðảng còn lúng túng trong việc xây dựng nội dung trọng tâm, xác định phương thức đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, thường xuyên. Việc lồng ghép thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt, nhất là việc xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá, trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị cơ sở còn chung chung, dàn trải, khó nhớ. Kế hoạch tu dưỡng của cá nhân ở một số tổ chức cơ sở còn chưa sát thực tiễn, thiếu giải pháp; có nơi vẫn còn biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ, thiếu rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 tuy đã có nhiều đổi mới nhưng chưa thực sự sinh động, hấp dẫn, tính thuyết phục chưa cao. Hình thức thể hiện và nội dung phản ánh chưa phong phú.

Việc phát hiện, phản ánh những gương người tốt, việc tốt chưa nhiều; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn hạn chế. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu ở một số đơn vị chưa tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; còn có biểu hiện chưa quyết liệt, chưa đề cao trách nhiệm nêu gương ở một số cán bộ, đảng viên.

Phóng viên: Năm 2020 và những năm tiếp theo, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, xin đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới?

Ðồng chí Trần Văn Chung: Ðể tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới hiện nay; coi trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện chú trọng yếu tố “làm theo” đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào thực chất.

Hai là: Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ba là: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; lựa chọn những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Hoàn thành các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy thực hiện trong năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại để tập trung giải quyết dứt điểm, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 và Quy định số 08-QÐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ở các địa phương, đơn vị; nhất là những nơi có biểu hiện yếu kém, chậm chuyển biến, mất đoàn kết nội bộ. Các cấp uỷ đảng, nhất là đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan trực tiếp lãnh đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầy đủ các nội dung đã được đề ra trong kế hoạch; gắn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Năm là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sơ kết toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05, để đánh giá những kết quả đã đạt được, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05. Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 tạo sự lan tỏa trong xã hội; đồng thời phê phán, ngăn chặn tư tưởng lệch lạc, nói không đi đôi với làm. Ðộng viên đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham gia giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng).

Sáu là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh./.

Thu Thủy, Việt Thắng (thực hiện)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com