Tăng cường xây dựng Đảng bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong điều kiện mới (Kỳ 5)

06:01, 26/01/2016

[links()]

 (Tiếp theo)

    Cuộc vận động bảo vệ Đảng cũng được Đảng bộ hết sức coi trọng. Đã có 55 cơ quan và 14 đơn vị huyện, thành phố tiến hành bước 2, thu hút 11.089 đồng chí tham gia học tập (89,70%). Nhiều trường hợp mắc mứu về lý lịch dần dần kết luận và làm rõ, làm cho cán bộ yên tâm trong việc giúp cho cấp uỷ hiểu sâu, nắm chắc cán bộ hơn.

    Khi mới sáp nhập, toàn tỉnh có 12.846 cán bộ trong biên chế nhà nước, đến giữa năm 1968 đã tăng lên 16.888 người. Đã đào tạo được 30.452 cán bộ, trong đó có 5.138 cán bộ theo học các lớp chính trị, 1.199 cán bộ học tập trung, 4.549 cán bộ theo học các lớp nghiệp vụ của tỉnh, huyện. Ngoài ra còn đào tạo được 12.505 cán bộ sơ cấp kỹ thuật (nông nghiệp 29%, công nghiệp 8%, thương nghiệp 2%, văn xã 61%); 642 cán bộ đại học tại chức (nông nghiệp 9%, công nghiệp 13%, kinh tế tài chính 22% và văn xã 56%).

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định, ngày 21-5-1963.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định, ngày 21-5-1963.

    Trong khoảng thòi gian bốn năm, Đảng bộ đã điều động 10.081 cán bộ, công nhân viên các loại phục vụ các yêu cầu của Trung ương và địa phương (2.286 cán bộ cho yêu cầu của Trung ương, bằng 25%; bổ sung 518 cán bộ cho cấp huyện).

    Mặc dù sức mạnh của Đảng bộ ngày một tăng cường nhưng do một vài nơi mất đoàn kết, một số biểu hiện tiêu cực của cán bộ đảng viên còn tồn tại đã hạn chế một phần hoạt động của Đảng bộ. Hơn nữa có nơi, có lúc Đảng bộ còn thiếu sót trong việc bố trí lực lượng giữa các vùng, các ngành chưa đều khắp, nhiều tổ đội chưa có đảng viên cũng làm hạn chế đến sự lãnh đạo chung của Đảng bộ.

    Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chuyển sang thời kỳ mới và vào dịp kỷ niệm ba năm sáp nhập tỉnh, tháng 6-1968  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Hà lần thứ I được triệu tập. Trên cơ sở đánh giá chặng đường đã qua, Đại hội đã tập trung thảo luận và ra Nghị quyết về phương hướng và nhiệm vụ chung của Đảng bộ và nhân dân địa phương trong ba năm 1968-1970 nhằm "quyết tâm xây dựng nền kinh tế địa phương lớn mạnh, có nông nghiệp và công nghiệp phát triển, tăng cường công tác quân sự địa phương và giữ vững trật tự an ninh, sẵn sàng đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu chi viện tiền tuyến, chú trọng bồi dưỡng sức dân; ra sức xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng và xây dựng Đảng bộ vững mạnh; bảo đảm chiến đấu, chiến thắng địch hoạ thiên tai trong mọi tình huống và tích cực chuyển hướng kịp thời khi có điều kiện thuận lợi hơn".

    Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đoàn kết chiến đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, phấn đấu xây dựng địa phương thành một trong những tỉnh kiểu mẫu về sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, tổ chức đời sống tốt và Đảng bộ vững mạnh.

    Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 35 đồng chí, đồng chí Phan Điền được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Trần Đoàn và Vũ Thiện làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

    Để đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở sản xuất phát triển và quan hệ sản xuất mới ngày càng được củng cố, Đảng bộ đã không ngừng tăng cường xây dựng chính quyển dân chủ nhân dân và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.

    Thông qua các kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân và các cuộc vận động xây dựng chính quyền cấp xã giỏi toàn diện, chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn thêm một bước. Vai trò chính quyền từng bước được đề cao và ngày càng phát huy quyền lực trên nhiều lĩnh vực. Tinh thần trách nhiệm và năng lực hoạt động được nâng lên, nhờ đó số uỷ ban hành chính xã hoạt động khá tăng lên. Trong cơ cấu đã có chuyển biến mới, thành phần phụ nữ tham gia chính quyền các cấp ngày một nhiều. Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong thời chiến vẫn được giữ vững. Vấn đề dân chủ đối với nhân dân được mở rộng từng bước.

    Trong hoàn cảnh đế quốc Mỹ ngày càng tăng cường bắn phá ác liệt, các tầng lớp nhân dân vẫn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng vững bước tiến lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng. Sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân được tăng cường hơn bao giờ hết. Mặt trận Tổ quốc đã không ngừng phát huy vai trò và chức năng của mình trong việc tổ chức, động viên và cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân. Công tác vận động đồng bào theo đạo Thiên Chúa đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Qua sản xuất, chiến đấu và đấu tranh chính trị, các giáo dân ngày càng gắn bó với cách mạng. Tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng căm thù giặc đã được nâng lên. Công tác bồi dưỡng, đào tạo trí thức đã được tăng cường, ngày càng phát huy được vai trò tích cực của mình trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những kết quả của phong trào kết nghĩa với Mỹ Tho - Biên Hoà đã có ý nghĩa và tác dụng lớn về nhiều lĩnh vực.

(Còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com