Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

08:10, 05/10/2022

Trong gần 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; từ đó tạo tâm thế tích cực, củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân, là tiền đề thuận lợi để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Padmac Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản).
Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Padmac Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản).

Xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương được ban hành, Ban TVTU đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban TVTU đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh với 178 điểm cầu, hơn 28.700 cán bộ, đảng viên tham gia. Các Đảng bộ thành phố Nam Định, huyện: Hải Hậu, Xuân Trường, Ý Yên, Mỹ Lộc đã tổ chức các điểm cầu trực tuyến đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Cùng với việc tổ chức các hội nghị học tập trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở đã tổ chức 419 hội nghị cho hơn 82 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Một số địa phương, đơn vị do ảnh hưởng dịch COVID-19 và đặc thù đơn vị đã chủ động biên tập tài liệu gửi đến các chi bộ sinh hoạt chuyên đề hoặc yêu cầu đảng viên tự nghiên cứu, liên hệ, viết thu hoạch. Với hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở kết nối với điểm cầu Trung ương đã tạo sự thông suốt, nhất quán, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn; đồng thời cũng là giải pháp hiệu quả, phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, các huyện, thành phố đều có chuyên mục tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp. Trong gần 2 năm qua, toàn tỉnh đã có trên 8.200 tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh trên hệ thống thông tin đại chúng. Cụ thể, Báo Nam Định đã xây dựng chuyên mục “Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp”, tăng cường đăng tải các tác phẩm dự Giải Báo chí Búa Liềm vàng; Đài PT - TH tỉnh xây dựng chuyên mục “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, tạp chí “Đảng trong cuộc sống”. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên của Đảng tích cực tuyên truyền Nghị quyết trong các buổi nói chuyện thời sự, viết bài trong các kỳ Bản tin Thông tin nội bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 12/15 đảng bộ huyện, thành và đảng ủy trực thuộc. Bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị và ngành Văn hóa luôn chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan như kẻ, vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu... 

Sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết, Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng chương trình hành động, ban hành một số đề án, kế hoạch tập trung vào những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề, 9 Chỉ thị, 5 Thông tri, 8 Chương trình, 1 Quy định, 13 Quy chế, 5 Kết luận, 27 Thông báo kết luận, 45 Kế hoạch… nhằm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chương trình công tác, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Ban TVTU đã được Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cấp chính quyền, đoàn thể thể chế hóa, cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình để tổ chức triển khai thực hiện. Trong gần 2 năm qua, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 9 kỳ họp, ban hành 209 Nghị quyết. UBND tỉnh ban hành 266 Kế hoạch, 18 Chỉ thị, 8 Chương trình, kế hoạch hành động trong đó có 5 Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa, 4 Đề án để tổ chức thực hiện. 100% các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đều xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban TVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được triển khai toàn diện, bám sát thực tiễn, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đổi mới mạnh mẽ và có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, các tổ chức đảng trên địa bàn đã lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,19%. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; hoạt động sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố được triển khai, thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt; tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân và các hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, nhất là đất đai liên quan đến tôn giáo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy xem xét, giải quyết. Trong phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, gắn với phục hồi kinh tế theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá so với cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com