HĐND huyện Ý Yên nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

08:02, 22/02/2021

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Ý Yên đã tập trung đổi mới, tăng cường hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện và có các kiến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế nhằm điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp..., góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cơ giới hóa công đoạn cấy lúa tại xã Yên Cường.  Bài và ảnh: Văn Trọng
Cơ giới hóa công đoạn cấy lúa tại xã Yên Cường.

Đồng chí Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên cho biết: “Hàng năm HĐND huyện đều xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình và tổ chức giám sát theo đúng quy định. Căn cứ Nghị quyết về chương trình giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã tổ chức các cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm, bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hình thức và phương pháp giám sát từng bước được đổi mới, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; kết luận giám sát và kiến nghị; nội dung làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị trên cơ sở báo cáo kết hợp với khảo sát thực tế, nắm tình hình qua các đợt tiếp xúc cử tri, trao đổi, nói chuyện trực tiếp với người dân địa phương; tìm hiểu khai thác thông tin phục vụ yêu cầu giám sát qua nhiều kênh khác nhau, qua đó thu thập thông tin mang tính thời sự, phục vụ hoạt động giám sát và việc quyết định những nội dung quan trọng tại kỳ họp HĐND huyện”. Năm 2020, Thường trực HĐND huyện và các ban HĐND huyện đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung: Công tác quán lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; công tác quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện giai doạn 2016-2020 và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, và đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020. Công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đúng trình tự và thủ tục quy định. Qua giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan; có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện. Tiêu biểu như Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành chức năng cần thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí nâng cấp, kiên cố hóa nhất là hệ thống kênh cấp I, cấp II, từng bước nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn đáp yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Xem xét, chỉ đạo rà soát hoàn thành quy hoạch địa giới hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; quy định việc phân cấp quản lý hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017; có lộ trình từng bước bàn giao các trạm bơm điện được xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi cấp huyện để thuận tiện cho việc quản lý, khai thác, bảo vệ đồng bộ. Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện theo quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn của huyện trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về thủy lợi, việc đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp, phân rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, quản lý, điều hành nhằm tiết kiệm chi phí quản lý để tăng kinh phí cho công tác duy tu, nạo vét, cải tạo, xây dựng, nâng cấp công trình thủy lợi. Có các giải pháp xử lý khối lượng rác thải, bùn đất thu gom thông qua việc khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương không để gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để nâng cấp, sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương, cống thuộc phân cấp quản lý. Chủ động xây dựng đề án và huy động kinh phí đầu tư kiên cố hóa kênh mương cấp III phục vụ sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đảm bảo theo quy định của Nghị định 35/2015/NĐ-CP và Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện dịch vụ thủy nông (đong dẫn nước tưới, tiêu) gắn với làm thủy lợi nội đồng (đào đắp, duy tu kênh, mương cấp III) trên địa bàn quản lý, đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, rà soát lại việc ký kết hợp đồng dịch vụ thủy lợi trên địa bàn với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ý Yên đảm bảo sự thống nhất đúng theo các quy định... Ngoài các chương trình giám sát chuyên đề, HĐND huyện đã thực hiện công tác giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên giữa 2 kỳ họp. Nổi bật là đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp, việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp. Trước kỳ họp thứ 15, HĐND huyện đã tổ chức các cuộc thẩm tra, khảo sát, đánh giá kết quả giải quyết của UBND huyện đối với 54 vấn đề thuộc 6 lĩnh vực cử tri kiến nghị. Qua giám sát cho thấy, UBND huyện đã giao cho các ngành, các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tập trung xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Kết quả UBND huyện, các phòng, ban, các xã, thị trấn đã tập trung giải quyết được 37/54 ý kiến, kiến nghị đạt 68,5%. Đặc biệt, một số nội dung cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ họp đã được giải quyết tạo được bước chuyển biến tích cực trong việc thi hành pháp luật, tập trung thực hiện tốt các cơ chế chính sách, tạo bước chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội như: Hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ tái đàn chăn nuôi gia súc, ổn định giá cả sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng NTM nâng cao, thôn xóm NTM kiểu mẫu đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đến nay toàn huyện đã có 4 xã đạt NTM nâng cao, 6 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Tập trung sửa chữa, nâng cấp các trạm biến áp để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt trong nhân dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp... Còn lại một số ý kiến, kiến nghị của cử tri mặc dù chưa được giải quyết triệt để và dứt điểm nhưng UBND huyện đang tập trung chỉ đạo UBND các xã và các cơ quan, đơn vị có biện pháp giải quyết trong thời gian tới, tạo được niềm tin đối với cử tri và nhân dân trong huyện.

Hoạt động giám sát của HĐND huyện Ý Yên đã từng bước nâng cao về chất lượng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Năm 2020, trong số 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 8,5%. Cơ cấu kinh tế có sự thay đổi, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm 82,4%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 17,6%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,95%./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com