Đổi mới công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

07:04, 26/04/2019

Thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh giảm cả về số lượt tiếp công dân và số vụ việc, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chủ yếu phát sinh từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, một số vụ việc tồn tại trong quá trình thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, tình trạng ô nhiễm môi trường...

Xác định vai trò quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của cấp, ngành mình. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân của tỉnh do Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, phân loại các vụ việc trên địa bàn để có phương án xử lý, giải quyết theo quy định. Hàng quý, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để thống nhất chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc trên địa bàn tỉnh; phân công cụ thể cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết từng vụ việc. Trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị có trách nhiệm giải quyết. Đối với những trường hợp khiếu kiện phức tạp, đông người, tồn đọng thời gian dài hoặc vụ việc chậm được giải quyết, yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị có trách nhiệm tham gia buổi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh; yêu cầu Bí thư Huyện ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

Cán bộ xã Nam Toàn (Nam Trực) giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ xã Nam Toàn (Nam Trực) giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức tiếp công dân, gắn việc giải quyết với kiểm tra, đôn đốc. Trong quá trình giải quyết luôn chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân. Nhiều trường hợp, lãnh đạo cấp ủy, UBND các cấp đã trực tiếp xuống địa bàn nơi xảy ra khiếu kiện đối thoại công khai, dân chủ, lắng nghe yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Hầu hết các địa phương đều phân công đồng chí thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại huyện Ý Yên, Thường trực Huyện ủy đã định kỳ, đột xuất nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài, gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền trong huyện cũng thường xuyên đối thoại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND xã trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ở các xã, thị trấn trong huyện cùng với việc bố trí địa điểm tiếp công dân, thực hiện niêm yết cụ thể, chi tiết các mẫu văn bản liên quan đến đơn khiếu nại, đơn ủy quyền khiếu nại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến trụ sở tiếp công dân làm việc, các địa phương cũng đã thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ hàng tuần. Đối với các vụ việc đột xuất, công dân đến khiếu nại, kiến nghị, trực tiếp, thường trực cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp công dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 794 lượt người đến trụ sở tiếp công dân và các cơ quan Nhà nước, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận, xử lý 511 đơn thư, trong đó có 32 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Cùng với công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh cũng có chuyển biến tích cực. Nổi bật là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phức tạp, đông người, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm. Trong năm 2018 đã giải quyết xong 5/17 vụ việc; 1 vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ xác minh, kết luận. Các vụ việc còn lại đang được tập trung xem xét, giải quyết, như: Vụ việc một số công dân ở Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) đề nghị cấp giấy chứng nhận đất nhận khoán và cấp giấy chứng nhận đất ở không phải nộp tiền, vụ việc này đang chờ ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường; vụ việc một số công dân xã Nghĩa An (Nam Trực) tố cáo một số cán bộ xã, hợp tác xã vi phạm pháp luật; vụ việc một số công dân xã Nam Mỹ (Nam Trực) tố cáo UBND xã vi phạm pháp luật về đất đai; vụ việc tố cáo một số doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất gang, nhôm ở xã Hải Vân (Hải Hậu)... Ngoài các vụ việc phức tạp, đông người nêu trên; qua rà soát, theo dõi còn có 94 vụ việc năm 2017 chưa giải quyết xong thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo giải quyết; Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp làm việc với các địa phương, đơn vị để đôn đốc, hướng dẫn giải quyết. Đến nay đã giải quyết, xử lý được gần 50% vụ việc, số vụ việc còn lại đang được tiếp tục giải quyết.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian tới, các ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó phát huy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tồn đọng đã được UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo giải quyết. Tăng cường tổ chức đối thoại với công dân đảm bảo khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật; những vụ việc khó khăn, phức tạp phải trao đổi, xin ý kiến để có sự thống nhất của cơ quan Thanh tra và cơ quan chuyên môn cấp trên trước khi giải quyết nhằm đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, hạn chế các vụ việc tồn đọng. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tiếp dân các cấp và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trước mắt tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Tố cáo năm 2018 để mọi người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com