Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

08:05, 13/05/2016

Ngày 6-5-2016, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Hồng Phong đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban TVTU về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Nội dung như sau:

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua 7 bộ luật, luật và các nghị quyết triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, gồm: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sau đây gọi chung là các đạo luật). Đây là các đạo luật quan trọng thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và quy định của Hiến pháp năm 2013 về lĩnh vực tư pháp và hoạt động tư pháp; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới. Để thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật, Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.  Các cấp ủy Đảng quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các đạo luật đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là những quy định mới, các quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (năm 2016, 2017) nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến các đạo luật vào sinh hoạt chi bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên  nhằm nâng cao nhận thức, gương mẫu chấp hành pháp luật.

2. Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện các văn bản do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến các đạo luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm thi hành các đạo luật thực sự hiệu quả. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật do liên ngành tư pháp Trung ương ban hành có nội dung liên quan đến các đạo luật; đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

- Trong quý II năm 2016, tổ chức tập huấn chuyên sâu các đạo luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, ngành mình; trong đó, chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bào chữa, giám định tư pháp, báo cáo viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý... nắm vững các quy định mới của pháp luật để áp dụng và thực hiện có hiệu quả.

- Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, nhất là ngành Tòa án và cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện.

Tập trung đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung rà soát những vụ việc phức tạp, vụ việc còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm không để kéo dài.

- Từ nay đến cuối năm 2016, rà soát toàn diện các văn bản liên quan đến các đạo luật do cơ quan, tổ chức mình ban hành hoặc phối hợp ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật do liên ngành tư pháp Trung ương ban hành có nội dung liên quan đến đạo luật để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn nội dung tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo Sở TT và TT và các cơ quan báo, đài xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền nội dung các đạo luật (nhất là các nội dung mới) đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành các đạo luật đạt hiệu quả.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về các đạo luật; chỉ đạo các cơ quan báo chí đăng tải tin, bài phản ánh kịp thời tình hình triển khai, thi hành các đạo luật, đồng thời xây dựng chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền nội dung các đạo luật, nhất là những điểm mới được sửa đổi, bổ sung tới nhân dân trong tỉnh, nhằm nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và thực thi các đạo luật.

6. HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan liên quan tăng cường công tác phối hợp, tổ chức giám sát việc triển khai thi hành các đạo luật trên địa bàn tỉnh.

7. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt việc học tập quán triệt và triển khai thi hành các đạo luật ở địa phương, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thi hành tốt các đạo luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành các đạo luật tại địa phương.

8. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi, cần thiết cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thi hành tốt các đạo luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức thi hành các đạo luật.

9. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và định kỳ 6 tháng báo cáo Ban TVTU việc triển khai thi hành các đạo luật.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ Đảng./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com