Dừng thí điểm và sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị

05:08, 03/08/2022

Ngày 2-8-2022, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nội dung Thông báo như sau:

Thực hiện Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 29-7-2022, sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Văn bản số 239-BC/BTCTU, ngày 29-7-2022 về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất kết luận:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Thông báo Kết luận số 16-TB/TW, ngày 7-7-2022 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ căn cứ tình hình chung của tỉnh và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để quyết định thực hiện một số mô hình sau: (1) Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. (2) Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: (1) Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. (2) Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. (3) Trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp uỷ cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện. (4) Chánh văn phòng cấp uỷ cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Dừng thực hiện thí điểm và sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị đối với các mô hình sau:

- Văn phòng Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân của huyện Giao Thuỷ, Nam Trực, Vụ Bản;

- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Vụ Bản.

Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy, Nam Trực, Vụ Bản xây dựng đề án sắp xếp lại các mô hình trên theo mô hình chung của hệ thống chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-10-2022.

3. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh theo chức năng nhiệm vụ quán triệt, triển khai, thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW, ngày 7-7-2022 của Bộ Chính trị và Thông báo này.

4. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com