Đảm bảo xác định mức giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đúng quy định, không thất thoát ngân sách Nhà nước

08:07, 28/07/2022

Ngày 28-7-2022, UBND tỉnh có Thông báo số 179/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh, tại hội nghị thẩm định giá đất cụ thể ngày 27-7-2022.

Theo đó, ngày 27-7-2022, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh chủ trì hội nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị đã thống nhất phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh do Sở TN và MT trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng đã báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để tính nghĩa vụ tài chính cho một số dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định; các đồng chí thành viên Hội đồng, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến; đồng chí Trần Anh Dũng kết luận: Trên cơ sở tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TN và MT, Cục Thuế tỉnh nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để tham mưu UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định, công bằng, công khai và không làm thất thoát ngân sách Nhà nước; Chủ trì, phối hợp với Sở TN và MT, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố Nam Định tham mưu Hội đồng xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐGĐ  ngày 11-2-2015 đảm bảo chặt chẽ, công bằng, công khai và không làm thất thoát ngân sách Nhà nước, đúng quy định về quy trình, thời gian, đồng thời phải kịp thời, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trước khi trình Hội đồng, UBND tỉnh. Giao Sở TN và MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại quy trình, thủ tục, hồ sơ xác định giá đất cụ thể khi trình Hội đồng, UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định, công bằng, công khai và không làm thất thoát ngân sách Nhà nước, không để công tác định giá đất kéo dài ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư vào tỉnh cũng như việc giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ định giá đất của từng công trình, dự án đảm bảo đúng thời gian quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo./.

Thanh Thúy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com