Chỉ thị của UBND tỉnh về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Nam Định

07:06, 16/06/2022

LTS: Ngày 15-6-2022, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Nam Định. Báo Nam Định xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) tỉnh Nam Định được triển khai an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Kỳ thi; xây dựng, triển khai kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện để tổ chức Kỳ thi đúng quy định và phù hợp thực tiễn địa phương.

b) Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí, các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi tới tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức ôn tập hiệu quả; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ tốt Kỳ thi.

d) Chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn đảm bảo cho cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ liên quan đến Kỳ thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau Kỳ thi.

đ) Tổ chức Kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, bao gồm: tổ chức đăng ký dự thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

e) Quan tâm các đối tượng học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế.

g) Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống dịch COVID-19; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong quá trình tổ chức Kỳ thi.

2. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, bố trí đủ lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi, các Điểm thi và công tác thi trên địa bàn toàn tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi. Chủ động ngăn chặn, xử lý các thông tin bịa đặt, sai lệch về Kỳ thi, các sự cố về an toàn, an ninh của Kỳ thi.

3. Thanh tra tỉnh

Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

4. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác (nếu có). Xây dựng phương án bảo đảm sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi và thí sinh dự thi; chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, vật tư thiết yếu, thuốc đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc chi trả các chế độ đối với những người tham gia làm công tác thi.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chỉ đạo việc đảm bảo thông tin liên lạc, chuyển phát công văn, tài liệu, hồ sơ phục vụ Kỳ thi kịp thời, an toàn và tuyên truyền rộng rãi về Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

7. Tỉnh Đoàn Nam Định

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình tình nguyện hỗ trợ Kỳ thi theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

8. UBND các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng cần thiết đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và những người tham gia làm công tác thi.

9. Sở Giao thông Vận tải, Công ty Điện lực tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Nam Định và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo giao thông, điện lưới và thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

10. Các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố Nam Định triển khai tổ chức Kỳ thi.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng thông tin, chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền tăng cường tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả của Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan, tổ chức liên quan quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com