UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

07:01, 05/01/2022

Ngày 31-12-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2022. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, triển khai có hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 của Kế hoạch tổng thể CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng các chỉ số CCHC tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xác định CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng các giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém trong CCHC; phải thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Năm 2022, toàn tỉnh tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; xác định chỉ số CCHC và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa. Riêng nhiệm vụ cải cách TTHC tập trung rà soát, cập nhật, công khai TTHC; đẩy mạnh thực hiện số hóa TTHC; đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đẩy mạnh thực hiện TTHC liên thông; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức trong thực hiện TTHC. Toàn tỉnh hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tương ứng 50%, 40%, 35% đối với kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Từ ngày 1-6-2022 số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Từ ngày 1-12-2022 số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện. Đảm bảo 100% Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia ngay sau khi có quyết định công bố. 100% giao dịch trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được xác thực điện tử. Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com