UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

07:11, 07/11/2021

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ DNNVV vừa kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vừa khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, ngày 5-11-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về hỗ trợ DNNVV tỉnh năm 2022. 

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí tại Điều 5 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ DNNVV hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh; DNNVV có thành tích, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch 130 và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động huy động kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh phát triển và hoạt động đúng quy định. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh năm 2022. Trong đó, các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan phải tập trung hỗ trợ DNNVV 10 nội dung gồm: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Để hoạt động hỗ trợ DNNVV trên địa bàn theo hướng sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải đảm bảo sự cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan; lồng ghép chương trình hỗ trợ DNNVV vào trong các kế hoạch, chương trình công tác của các sở, ban, ngành và địa phương. Về phía các DNNVV, phải nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com