Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030

07:11, 14/11/2021

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021-2030, ngày 12-11-2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình).

Chương trình nhằm xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý thức tự cường, tự hào dân tộc; Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có kiến thức, trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế; Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và nâng cao vai trò trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng, phát triển tỉnh. Mục tiêu cụ thể Chương trình: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Để triển khai Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương chủ động bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện Chương trình, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình; đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình; tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, đề án, dự án. Dự kiến cấp huyện sẽ sơ kết Chương trình vào tháng 4-2025, cấp tỉnh vào tháng 5-2025; cấp huyện tổng kết Chương trình dự kiến tháng 6-2030; cấp tỉnh 7-2030./.

Hoa XuânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com