Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

08:08, 18/08/2020

Ngày 17-8-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về triển khai Quyết định số 628/QÐ-TTg ngày 11-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng đối với nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch của UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025: 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và học sinh trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt trên 99,87%. Củng cố mạng lưới trường lớp, xây mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia đáp ứng tiêu chí chương trình xây dựng NTM nâng cao. Cụ thể: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cấp mầm non đạt 90%; cấp tiểu học đạt 97,8%, trong đó 70% mức độ 2; cấp THCS đạt 93,45% mức độ 2; cấp THPT (công lập) đạt 97,78% mức độ 2. 65% trường mầm non, 90% trường tiểu học, 77% trường THCS, 40% trường THPT được công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện. Giữ vững chất lượng giáo dục tiểu học. Phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%. Có khoảng 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện tự chủ. Ðủ năng lực đào tạo bình quân khoảng 40 nghìn người/năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 52%. Ðầu tư, xây dựng phát triển 2 trường cao đẳng chất lượng cao và 20 ngành, nghề trọng điểm (trong đó, 1 ngành nghề cấp độ quốc tế; 5 ngành nghề cấp độ khu vục ASEAN; 14 ngành nghề cấp độ quốc gia) với tổng quy mô đào tạo khoảng 1.200 người/năm. Tăng cường công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT.

Về giải pháp, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Ðảng về phát triển GD và ÐT; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác GD và ÐT và Quyết định số 628/QÐ-TTg. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS; xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD và ÐT; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non; chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Ðẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở GD và ÐT.

UBND tỉnh giao Sở GD và ÐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư, Quyết định số 628/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược, chính sách pháp luật của các cấp vể đổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT. Sở LÐ-TB và XH chịu trách nhiệm các chỉ tiêu về mục tiêu chất lượng đào tạo, năng lực đào tạo bình quân hàng năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư, xây dựng phát triển trường cao đẳng chất lượng cao và ngành, nghề trọng điểm, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT. Sở KH và ÐT phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở GD và ÐT và giáo dục nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định... Ðề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh phối hợp vận động các lực lượng xã hội tham gia đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT của tỉnh; tạo dựng môi trường xã hội, văn hóa lành mạnh; đề xuất các phương thức đáp ứng nhu cầu học tập trong cộng đồng và đặc biệt nhu cầu học tập của thế hệ trẻ; phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục xây dựng một xã hội học tập đáp ứng nhu cầu được học ở mọi lúc, mọi nơi của các tầng lớp nhân dân./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com