Ngành Kế hoạch và Đầu tư thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

07:07, 29/07/2020

Ngày 28-7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (KH và ÐT) Nguyễn Chí Dũng chủ trì giao ban trực tuyến toàn quốc ngành KH và ÐT thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự buổi giao ban tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm 2020 ngành KH và ÐT đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cho Chính phủ những giải pháp chính xác, hiệu quả; tập trung triển khai thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 100% các đề án, báo cáo do Bộ chủ trì xây dựng được báo cáo đúng hạn, công tác thực hiện các Nghị quyết của Ðảng, của Quốc hội luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Trước tác động của đại dịch COVID-19, Bộ đã chủ động theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chính xác, hiệu quả tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Ðã tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 đồng thời tận dụng mọi cơ hội, để phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế. Dưới sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nước ta tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng dương trong 6 tháng đầu năm. Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được giữ vững. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mạnh mẽ trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Quốc phòng an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế.

Thời gian tới, ngành KH và ÐT tập trung thực hiện 9 giải pháp trọng tâm gồm: Chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra; tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược, nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh. Tiếp tục tập trung triển khai hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, Luật Ðầu tư công, Luật Ðầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Ðầu tư theo phương thức đối tác công tư; phối hợp hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng và các đô thị lớn. Chủ động hướng dẫn, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương xây dựng các báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm, giai đoạn 5 năm trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - xã hội và Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các quyết nghị của Chính phủ. Triển khai thực hiện đúng tiến độ với chất lượng tốt các đề án, báo cáo được giao trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ðặc biệt, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các cấp để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10-2020./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com