Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động giai đoạn 2013-2015

08:05, 24/05/2013

Ngày 23-5-2013, Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH và KT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động giai đoạn 2013-2015; Quy chế làm việc của BCH và Ban Kiểm tra.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, giai đoạn 2013-2015 BCH Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh sẽ tăng cường tập hợp, đoàn kết trí thức, phát huy năng lực của các hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội, làm tốt công tác phát triển hội viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin về KH và KT phổ biến kiến thức, đăng ký thực hiện các dự án, đề tài khoa học. Tập trung gắn kết và hỗ trợ các hội thành viên hoạt động có hiệu quả nhằm nâng cao vị thế của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh; tích cực nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia phản biện xã hội và đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng tổ chức Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh trở thành tổ chức vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sáng tạo của đội ngũ tri thức trong tỉnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com