Thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa

08:27, 14/12/2023

5 năm liền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) nằm trong nhóm các sở, ban, ngành đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa.
Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29-9-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC năm 2023, Sở VH, TT và DL đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ CCHC qua các hội nghị, họp giao ban, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của cơ quan để kịp thời cập nhật, thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ VH, TT và DL và của tỉnh tới cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện CCHC đồng bộ trong toàn ngành; trong đó, chú trọng cải cách thể chế, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt, ban hành các đề án: “Quy định mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế áp dụng tại tỉnh”; “Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng”; “Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng và thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy”; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ủy quyền cho Sở VH, TT và DL thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Để giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi cần thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã rà soát, bổ sung các TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL; thực hiện tối thiểu hóa, cắt giảm các bước thực hiện TTHC theo quy định; bãi bỏ những bộ TTHC không còn hiệu lực. Hiện nay, Sở đang thực hiện 145 TTHC; trong đó có 129 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết, 16 thủ tục cấp tỉnh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 15 TTHC cấp huyện, 7 TTHC cấp xã trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh. 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh với 145/145 TTHC với 127 TTHC (87,58%) toàn trình, 18 TTHC một phần. Tính đến hết tháng 11-2023, Sở VH, TT và DL đã tiếp nhận 278 hồ sơ giải quyết TTHC (100% hồ sơ trực tuyến); trong đó có 61 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 8 hồ sơ lĩnh vực thể dục thể thao, 9 hồ sơ lĩnh vực di sản, 182 hồ sơ lĩnh vực văn hóa cơ sở, 18 hồ sơ lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Kết quả, giải quyết trước, đúng hạn 278 hồ sơ (100%).

Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, Sở VH, TT và DL đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC làm thước đo mức độ hoàn thành công việc. Qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân, Sở VH, TT và DL nhận được 17 phiếu đánh giá qua hệ thống trực tuyến, 150 phiếu đánh giá qua email và trực tiếp của các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa với tỷ lệ hài lòng đạt 100%. Một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá trong thực hiện CCHC là Sở VH, TT và DL đã rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; quản lý và sử dụng biên chế của ngành theo quy định. Sở đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo tinh gọn đầu mối, tập trung nhân sự.

Để góp phần hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Sở VH, TT và DL áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong quản lý chất lượng công việc; khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị. Các phòng, đơn vị của Sở đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng. Năm 2023, Sở đã triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định. Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 28-7-2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh”, năm 2023, Sở thực hiện 37/145 TTHC theo cơ chế một cửa liên thông, 145/145 TTHC qua phần mềm hệ thống một cửa (dichvucong.namdinh.gov.vn). Thực tế cho thấy, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được xem là khâu then chốt mang lại hiệu quả thiết thực trong CCHC của Sở VH, TT và DL. Việc triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đáp ứng nhu cầu ứng dụng chữ ký số, theo dõi công việc, nộp lưu trữ văn bản điện tử, liên thông văn bản các cấp. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của ngành sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản và công việc; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng đạt cao.

Từ nhận thức CCHC là nhiệm vụ quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Nhà nước, trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm những năm qua, thời gian tới, Sở VH, TT và DL tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các trọng tâm thể chế; TTHC; tổ chức bộ máy hành chính; chế độ công vụ; tài chính công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;… Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các phòng, đơn vị thuộc Sở nhằm nâng cao kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan./.

Bài và ảnh: Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com