UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 

21:58, 20/06/2024

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng Quy chế này gồm: Các cơ quan quản lý Nhà nước; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN và các đơn vị có liên quan tới hoạt động quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh. Các nội dung quản lý gồm: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về CCN. Xây dựng, điều chỉnh, tích hợp phương án phát triển CCN vào Quy hoạch tỉnh. Công tác phối hợp đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, thành lập, mở rộng CCN. Điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng CCN. Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN. Lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường (cấp mới/cấp lại/cấp đổi/cấp điều chỉnh) của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Tiếp nhận thực hiện các dự án đầu tư vào CCN. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích. Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng CCN được đầu tư xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách. Công tác thanh tra, kiểm tra.

Quy chế cũng quy định chuyển tiếp việc xử lý thành lập các CCN đã được phê duyệt trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, ngày 19/8/2009, của Thủ tướng Chính phủ và có trong Phương án phát triển CCN thuộc Quy hoạch tỉnh thì: UBND cấp huyện rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với các CCN có đủ điều kiện để thành lập theo quy định thì UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Đối với các CCN không đủ điều kiện để thành lập thì UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành khác liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra khỏi Phương án phát triển CCN trong kỳ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 05/7/2024 và thay thế Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và đơn vị liên quan trong việc quản lý Nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh./.

Thanh ThuýBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com