Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

08:37, 22/06/2024

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch công tác TTĐN trong tình hình mới đặt ra là triển khai thống nhất, đồng bộ và cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 47/NQ-CP và Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 2/8/2023 của Ban TVTU  thực hiện Kết luận số 57-KL/TW. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành nhất quán của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về công tác TTĐN. Đồng thời, định hướng để các ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động TTĐN trong tình hình mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đổi mới tư duy, cách làm TTĐN theo hướng đo được hiệu quả rõ ràng; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai công tác TTĐN nhằm tạo hiệu quả đột phá; gắn công tác TTĐN với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, thúc đẩy tăng thứ hạng của tỉnh, của quốc gia trên các lĩnh vực góp phần tăng thứ hạng hình ảnh của Việt Nam trên toàn cầu. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, con người, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ra thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, du lịch, dịch vụ của tỉnh ra toàn quốc và nước ngoài; đồng thời thông tin tình hình thế giới đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 90 đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới; nâng cao công tác quản lý Nhà nước, tăng cường phối hợp trong công tác TTĐN; đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức, cách làm TTĐN; tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai thự hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành (Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Công an tỉnh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch. Chú trọng hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác TTĐN; tích cực tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng thế mạnh của tỉnh và các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện truyền thông chính sách gắn với thông tin, tuyên truyền quảng bá về tỉnh, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; chủ động phản bác các thông tin, luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của địa phương; cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước phục vụ công tác TTĐN; xây dựng các sản phẩm truyền thông đối ngoại; xuất bản tài liệu tuyên truyền đối ngoại hàng năm của tỉnh; triển khai Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và TTĐN tại khu vực biên giới biển giai đoạn 2021-2030. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho cán bộ phụ trách công tác thông tin tuyên truyền, TTĐN các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác lợi thế của các phương tiện truyền thông nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác TTĐN./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com